Borgerinddragelse

Der har i planprocessens forfase været afholdt et idémøde torsdag d. 13. februar 2014. Ca. 24 borgere mødte frem. Idémødet omhandlede lokalplanens proces og det foreløbige projekt for plejeboligerne. De væsentligste emner der blev diskuteret på mødet var problematikker omkring:

 • Placering af parkeringspladser langs med naboejendommene.
 • Ny vejadgang til Søbæksvej i områdets syd-vestlige hjørne, hvor der kan opstår problemer i forhold til glatføre.
 • Bevaring af træer på området.

Der blev afholdt et offentligt borgermøde d. 26. maj 2014 i lokalplanforslagets høringsperiode. Ca. 15 borgere mødte frem. De væsentligste punkter, der blev talt om på mødet var:

 • Bygningshøjden på 8,5 m
 • Terrænbearbejdning
 • Ny vejadgang til Søbæksvej
 • Interne stier i området
 • Byggeriets fremtoning
 • Bevaringsværdig beplantning og grønne områder

Der er efter behandling af høringssvar tilføjet/fjernet bestemmelser om:

 • Vejadgangs til søbæksvej er udtaget
 • Beskyttet dige og bevaringsværdige egetræer er sikret
 • § 15 servitut lyst d. 17.08.1916 nr. 907560-21 om hegn, hegnsmur mv. skal ikke aflyses

Desuden er der tilføjet og /eller ændret afsnit i redegørelsen:

 • Resume af ændringer foretaget som følge af den offentlige høring
 • Afsnit om regn- og spildevand samt spildevandsplanen konsekvensrettes som følge af ændrede bestemmelser
 • Afsnit om beskytte dige og bevaringsværdige egetræer tilføjes under punkterne Lokalplanområdet og Diverse udpegninger.

Konsekvensrettelser gennem hele lokalplanen som følge af ændrede bestemmelser.