Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer: 7ag Jyderup by, Jyderup. Området er beliggende på Søbæksvej i den sydlige del af Jyderup by og er omkranset af boligområder.

Områdets areal er på 30.420 m2, og Bo- og servicecenter Tornhøj er beliggende på området. Det eksisterende center indgår som en del af projektet om etablering af nye plejeboliger.

Områdets afgrænsning
Mod alle sider afgrænses lokalplanområdet af boligområder, som består af parcelhuse. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af Søbæksvej, hvorfra parcelhusområderne strækker sig til det åbne land, mod nord ligger Jyderup by og mod vest Jyderup campingplads. Mod vest er også Skarresø beliggende indenfor 300m.

Området i dag
Lokalplanområdets terræn er karakteriseret ved at være relativt kuperet, bebyggelsen i det nordvestlige hjørne ligger i kote 30, mod sydøst stiger terrænet til en bakke i kote 34. Mod sydvest falder terrænet gradvist til kote 22. Terrænformerne er delvist opstået som følge af etablering af den eksisterende bebyggelse. I forbindelse med etablering af de nye plejeboliger er ønsket, at anvende så meget overskudsjord som muligt på matriklen. Derfor vil en vis terrænbearbejdning at være nødvendig.

Vejadgangen til området sker fra øst, fra Søbæksvej. Der er etableret parkeringspladser i områdets nordlige del, langs den interne vej.

Den eksisterende bebyggelse er beliggende i områdets nordvestlige hjørne. De syd- og østlige dele af området er udlagt som grønne områder med et bakket terræn, et slynget stiforløb samt en del beplantning. Området opleves fra Søbæksvej som et grønt element i lokalområdet. Det eksisterende Bo- og servicecenter er opført i ét plan, med fire længer i gule sten og med flade tage. Længerne er forbundet med overdækkede gangarealer.

Langs områdets nordlige skel løber et beskyttet dige, hvor på der står en række bevaringsværdige egetræer.

Området er beliggende i byzone og er i Holbæk Kommuneplan 2013-2025 udlagt til offentlige formål, herunder institution.