Lokalplanens indhold

Byrådet har besluttet, at det nye plejecenter i Tølløse skal indeholde 65 boliger med tilhørende dagcenter, fællesarealer og servicefunktioner svarende til et samlet areal på ca. 6.400 m2. Dertil tillægges arealer til parkering samt udendørs opholdsarealer.


Bebyggelsen
Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne bl.a. gennem krav om et beplantningsbælter mod Sønderstrupvej og nærmeste nabo, en bebyggelsesprocent på maks. 40 samt krav til udendørs opholdsarealer. Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Således sikres, at bebyggelsens højde tilpasses de eksisterende boliger omkring lokalplanområdet, og det sikres, at nabogener i form af skygge og indblik minimeres. Lokalplanen udlægger et byggefelt, som desuden sikrer at den nye bebyggelse ikke opføres nærmere skel mod eksisterende naboer end 6 m.
Den nye bebyggelse vil indplacere sig som den første bymæssige bebyggelse når man ankommer fra det store, åbne landskabsrum. Disponeringen skal derfor ske med et særligt hensyn til overgangen mellem by og land.
Beplantningsbæltet mod Sønderstrupvej skærmer af for parkeringspladserne og tilbyder samtidig aktiviteter såsom legeplads. Ved byggefeltet åbnes der op således at plejecenteret vil være synligt fra Sønderstrupvej og agere med resten af byen.
Mod nord og nordvest kan der etableres beplantning, mens der åbnes op mod syd og sydvest for at trække det åbne landskab med ind.


Opholdsarealer
Lokalplanen sikrer offentlig adgang med sti- og vejforbindelse til de rekreative områder syd og vest for lokalplanområdet med adgang fra Sønderstrupvej. Lokalplanen inddrager et grønt område, som i dag benyttes som fodboldbane og cirkusplads. Det sikres, at ca. halvdelen af området friholdes til fælles opholdsarealer, og en del af disse vil fortsat være offentlig tilgængelig.
Lokalplanen sikrer to typer af udendørs opholdsarealer.
Offentligt rekreativt område. Langs den sydlige og vestlige del af lokalplanområdet udlægges arealer til rekreativt grønt område med offentlig adgang. En rekreativ sti kan blive berørt ved planforslagenes realisering, men lokalplanforslaget stiller krav om at stien, i så fald, skal genetableres (Sti C1-C2).
Det nære udendørs opholdsareal. De nære udendørs opholdsarealer skal være en aktiv del af plejecentret og skal placeres tæt ved bygningen. Disse opholdsarealer orienteres således, at de placeres mest hensigtsmæssigt ift. solorientering og i læ for vinden. Opholdsarealerne skal indrettes med forskellige aktiviteter såsom sansehaver, frugttræer og buske samt hyggekroge. Det er muligt at etablere de nære opholdsarealer som lukkede haver.
Syd for lokalplanområdet er der udlagt en ramme til boligformål. Det rekreative grønne område og den offentlige sti vil formidle en naturlig overgang til det fremtidige boligområde. Et nyt stisystem vil let kunne koble sig på og derigennem sikre en god adgang til både byen og landskabet.

Et eksempel på placering og udformning af plejehjem

Principsnit som viser den maksimalt tilladte højde i forhold til omgivelserne

Et eksempel på det nye plejehjem (set fra Sønderstrupvej)