Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et areal på ca. 1,8 ha. Områdets hidtidige anvendelse er fodboldbane og årlig cirkusplads. Nord for området ligger den tidligere børnehave Troldehytten samt en bygning, der benyttes af Holbæk Kommune til opbevaring af maskiner mm. Disse bygninger ligger i et ældre erhvervsområde, som på sigt skal omdannes til boligområde.
Øst for området, mod Sønderstrupvej, ligger et parcelhus og på den anden side af Sønderstrupvej samt nordvest for området er der større parcelhusområder. Syd for området ligger et regnvandsbassin, som har udseende af en sø. Længere mod syd er der et hundetræningsområde, mens der mod sydvest findes et mindre skovområde.
Syd for lokalplanområdet er der udlagt et rammeområde til åben-lav boliger.
Vest om Tølløse er der i Kommuneplan 2013 - 2025 fastlagt en arealreservation til en ny omfartsvej, med det formål at mindske den gennemkørende trafik i Tølløse, herunder på Sønderstrupvej. Desuden er der i kommuneplanen udlagt perspektivarealer vest og syd for området, som forventes inddraget til byudvikling efter 2025.
Kommuneplanens Landskabsplan beskriver landskabet omkring lokalplanområdet som kulturpræget landbrugsland med en struktur, der er tilstrækkelig robust til at rumme den begyndende byudvikling ud i området fra Tølløse.
Planlægning for et nyt plejecenter ved Sønderstrupvej vurderes hensigtsmæssig, da plejecenteret med denne beliggenhed er tæt på indkøbsmulighederne på Sønderstrupvej, og der er nærhed til det byliv, der udspiller sig i relation hertil. Beliggenheden i sammenhæng med store åbne grønne arealer og stiforbindelse til skoven giver desuden muligheder for naturoplevelser.

Lokalplanområdets placering i Tølløse

Lokalplanområdet