Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner
Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På den baggrund er lokalplanlægningen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner.
De særlige drikkevandsinteresser medfører dog ingen særlige redegørelseskrav til lokalplanforslaget, og der er heller ikke behov for at fastsætte retningslinjer for grundvandsbeskyttelse i et tillæg til kommuneplanens OSD-redegørelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende rammeområde til boligformål (herunder mulighed for institutioner), dels fordi institutioner (herunder plejecenter) og boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.
De statslige vandplaner fastlægger dog særlige krav til byvækst i disse områder. Retningslinjerne, der er relevante for denne lokalplan, er:

  • Afvanding af veje og parkeringsarealer skal ske til kloak. 
  • Der må ikke etableres bygninger med metaltag. Regnvand fra tage skal så vidt mu­ligt nedsives.

Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser om, at belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer skal etableres med fast belægning (beton, asfalt el. lign.) og overfladevand herfra skal ledes til et regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning). Indenfor lokalplanområdet findes en eksisterende grusvej, som omlægges ved lokalplanens realisering. Grusvejen må genetableres med grusbelægning da det er vurderet at lokalplanen ikke genererer mere kørsel på vejen, og at brugen af vejen i øvrigt er begrænset.
Lokalplanen muliggør nedsivning af tagvand. Af hensyn til drikkevandsinteresserne er det ikke muligt at etablere bygninger med metaltag og metaltagrender.
Der kan ske en lokal håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet – eksempelvis ved overfladeafstrømning til grøfter eller ved nedsivning i faskine.
På den baggrund vurderes det, at lokalplanen er i overensstemmelse med vandplanernes retningslinjer.
Det er derudover vurderet, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den øvrige statslige og regionale planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune omfattet af rammeområde 19.B02, Industrivej og 19.B14, Skovbakkegård. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan vil der parallelt blive udarbejdet et kommuneplantillæg.
Kommuneplantillægget skal ændre på afgrænsningen mellem rammeområde 19.B14 og 19.B02 således, at rammeområde 19.B14 kommer til at omfatte hele lokalplanområdet.
Rammebestemmelserne for 19.B02 fastholdes uforandret.
Rammebestemmelserne for 19.B14 opdeles i to anvendelser, åben/lav og institution. For institutionsbyggeri fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 40, et maksimalt etageantal på 2 samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Rammebestemmelserne for åben/lav fastholdes uforandret.
Del af matr. nr. 2d, vil blive overført fra landzone til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Helhedsplan for Tølløse
I forbindelse med Kommuneplan 2013-2025 blev der udarbejdet en Helhedsplan for Tølløse. Helhedsplanen belyser de indsatsområder, som vil være væsentlige at fokusere på i Tølløse for at indfri de væsentligste målsætninger i Udviklingsstrategi 2013. I helhedsplanen beskrives det, at Byrådet vurderer, at placeringen ved Sønderstrupvej er god til et nyt plejecenter, bl.a. fordi området ligger tæt på Tølløse Center.
Planlægning for et nyt, større plejecenter vil muliggøre en lukning af det eksisterende plejecenter på Tølløsevej.

Eksisterende lokalplaner

Der er ingen eksisterende lokalplaner inden for området.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Ifølge Planlovens § 29, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk
Kommunes vurdering, at den, af denne lokalplan muliggjorte, nye bebyggelse ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Planområdet ligger uden for kystnærhedszonen.

Trafikforhold

Veje og parkering
Adgangs- og tilkørselsforhold skal ske via den eksisterende tilkørselsvej med forbindelse til Sønderstrupvej, der blev benyttet til den tidligere børnehave (nu afhændet).
Lokalplanen udlægger et parkeringsareal mod øst i forbindelse med ankomstarealet ved det nye plejecenter.
Antallet af parkeringspladser fastsættes til minimum 0,6 p-pladser pr. bolig (svarende til 39 p-pladser ved 65 boliger).
Antallet af cykelparkeringspladser fastsættes til minimum 0,3 cykel-pladser pr. bolig (svarende til 20 p-pladser ved 65 boliger).
Antallet af handicap-pladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Derudover sikrer lokalplanen minimum 2 pladser til minibusser.
Der skal være let og sikker adgang til lokalplanområdet for renovationskøretøjer samt øvrige køretøjer fra leverandører handicap busser mv., ligesom der også skal sikres gode afsætningsforhold.
Området gennemskæres af en grusvej, som skaber forbindelse mellem Sønderstrupvej og Hundetræningsklubben syd for området. For at muliggøre det nye plejecenter skal grusvejen omlægges, således at denne kobles til adgangsvejen mod nord. Således er det fortsat muligt, at komme fra Sønderstrupvej til Hundetræningsklubben i bil.
Planforslagene vil ikke generere en mærkbar forøgelse af biltrafik til området, da det primært vil være trafik fra personale og besøgende samt til vareindlevering.

Stier
Tværs over lokalplanområdet er der en rekreativ sti (grusvej). Fra parcelhusområdet øst for området er der et stisystem, som har en udmunding ved eksisterende sti. Stien benyttes ofte af gående, og muligheden for fortsat at bevæge sig til fods ned til hundetræningsklubben og skoven sikres i lokalplanen, samtidig med at der muliggøres en omlægning af stiens forløb. Således kan der gives plads for det nye plejecenter samtidig med, at stien bliver en integreret del af et nyt offentligt tilgængeligt grønt område.
Derudover kan der etableres yderligere interne stier, som indgår i områdets opholdsarealer.

 

Offentlig service


Området hører under Elverdamsskolens Skoledistrikt, Elverdamsskolen. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutioner hører området under dagtilbudsdistrikt Elverdam. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. For mere information se kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.

Området ligger ca. 400 meter fra nærmeste daginstitution og omkring 800 meter fra Elverdamsskolen. Udover de kommunale skoler er der to private skoler i Tølløse og en privat daginstitution. Nærmeste butiksområde, Tølløse Centerområde, ligger ca. 400 meter fra bebyggelsen.