Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er planen vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor:

Byggeri og planlægning

Af hensyn til en sund driftsøkonomi er det nye plejecenter tænkt at indeholde 65 plejeboliger.
For at opnå dette er bebyggelsesprocenten sat til maksimalt at være 40 %.
Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet som fører til bl.a. rekreative områder, skole og institutioner. Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til Tølløse Station, der er et trafikalt knudepunkt. Dobbeltsporet til København og Holbæk blev indviet i august 2014 med halvtimesdrift mellem de respektive stationer. Derudover er der togforbindelse mod Slagelse samt busforbindelse til bl.a. Ringsted og Ugerløse.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) hvad angår tagvand i henhold til statens vandplaner og kommuneplanens OSD-redegørelse.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at der udlægges to typer af udendørs opholdsarealer; et offentligt tilgængeligt rekreativt område og private fælles opholdsarealer (haver for plejecenterets beboere).
Der er fra lokalplanområdet god tilgængelighed til:

- grønne områder (i umiddelbar nærhed)

- indkøb (ca. 400 m)

- offentlig transport - (bus ca. 400 m og tog ca. 1 km)

Tilgængelighed

Da området skal anvendes af ældre mennesker, sikrer lokalplanforslaget bl.a. at der etableres niveaufri adgang til byggeriet og friarealerne. De nære grønne opholdsarealer skal indrettes i forbindelse med plejeboligerne, hvor landskabet bearbejdes mht. beplantning, belægning og indhegning. Resten af lokalplanområdet skal ligeledes indrettes som bevægelsesvenligt område for borgere med begrænset bevægelighed.
Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område.