Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen forventes at blive gennemført umiddelbart efter planens endelige vedtagelse, som led i Holbæk Kommunes Boligstrategi på Ældreområdet.