Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er bl.a. tinglyst flere rør og ledninger i området.
Forbehold
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Eksisterende dræn og rørledninger skal bibeholdes. Eventuelle ændringer af dræn og rørlagte vandløb skal godkendes af vandløbsmyndigheden i Holbæk Kommune.
Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang inden lokalplanens realisering.
Nedenstående servitutter aflyses eller ændres (grundet omlægning af ledningerne) i forbindelse med lokalplanen:
Matr. nr. 2d, Nr. Eskilstrup By, Tølløse:
13.10.1981-23707-21 - Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Vedrører området, afløbsledningerne er indtegnet på Kortbilag 2 - Bindingkort.
Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses.
Påtaleberettiget er Holbæk Forsyning.
Matr. nr. 14x, Tølløse By, Tølløse:
13.10.1981-23707-21 - Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Vedrører området, afløbsledningerne er indtegnet på Kortbilag 2 - Bindingkort.
Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses.
Påtaleberettiget er Holbæk Forsyning.
Matr. nr. 14be, Tølløse By, Tølløse:
Der er fra SEAS-NVE oplyst om at der ligger kabel på matriklen. Kablet er ikke tinglyst.
Vedrører området, kablerne er indtegnet på Kortbilag 2 - Bindingkort.
Kablernes placering er i strid med lokalplanen og kablerne skal flyttes.
Påtaleberettiget er SEAS-NVE.