I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 at udlægge området til et offentligt tilgængeligt areal, til rekreative formål; friluftsliv, publikumsorienterede arrangementer, hestesport- og foreningsaktivitet

1.2 at bibeholde områdets naturværdier, herunder hensyn til det omkringliggende landskab

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1bm, samt dele af matr. nr. 1ac samt 1bl, Torbenfeld Hgd., Frydendal, og afgrænses som vist på kortbilag 4.

2.2 Lokalplanområdet er ca. 6,7 ha, hvoraf 4,6 ha er beliggende i byzone, og 2,1 ha i landzone. I kraft af lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele planområdet til byzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til et offentligt tilgængeligt areal, der må anvendes til rekreative formål; friluftsliv, publikumsorienterede arrangementer, hestesport- og foreningsaktivitet.

4.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor bygge- og belægningsfelt A, jf. kortbilag 5.

4.2 Midlertidige konstruktioner til arrangementer, såsom kræmmermarked eller hestesport-stævner, der opstilles i maks. 6 uger, tillades opført udenfor bygge- og belægningsfelt A, dog kun indenfor matrikel 1 bm og 1bl, jf. kortbilag 4.

4.3 Primær bebyggelse indenfor bygge- og belægningsfelt A skal placeres mindst 15 m fra skel, i eller bag byggelinjen, jf. kortbilag 5. Sekundær bebyggelse er undtaget denne bestemmelse og må placeres indenfor hele byggefeltet.

4.4 Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage, med en maks. bygningehøjde på 8,5 m

5.1 Bebyggelse skal fremstå med facader i stål og/eller træ, i farverne sort, mørkerød eller mørkegrøn. Træværk må fremstå ubehandlet.

5.2 Tage på primær bebyggelse (foreningshus, materiel- og maskinhal og lign. større bygninger) skal udføres som saddeltag, med en taghældning på minimum 30 grader.

5.3  Tage på sekundær bebyggelse (udhuse, overdækninger) samt mindre tilbygninger, er undtaget § 5.2 og må udover saddeltag på minimum 30 grader, også opføres med ensidig taghældning eller fladt tag.

5.4 Tage på primær bebyggelse skal dækkes med stålplader, i farverne sort, rød eller grøn.

5.5 Tage på sekundær bebyggelse, samt mindre tilbygninger, må fremstå med tagdækning i stålplader, tagpap, pvc eller glas.

6.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via anlagt grusvej på matrikel 23b og videre via privatejet vej på matrikel 1 no.

6.3 Parkering i forbindelse med aktivitet i og ved lokalplanområdets bygninger, skal ske indenfor bygge- og belægningsfelt A.

6.4 Parkeringsarealet skal anlægges med permeabel belægning, såsom grus.

6.5 Der skal anlægges minimum 1 bilparkeringsplads per 50 m² etageareal primær bebyggelse (foreningshus, materiel- og maskinhal og lign.)

6.6 Parkering i forbindelse med større publikumsorienterede arrangementer, såsom kræmmermarked og hestesportstævner, må ske indenfor matrikel 1 bl og 1bm, dog ikke i afstandzonen mod nordligt skel, op mod vandværksboringerne nord for området.

7.1 Grusvej og stier i lokalplanområdet skal vedligeholdes og bevares

8.1 Skiltning må kun udføres som facademonteret navn- og husnummerskiltning

9.1 Lokalplanområdet skal holdes offentligt tilgængeligt, som naturområde til friluftsliv.

9.2 Eksisterende bevoksning i området skal bevares.

9.3 Der skal udlægges en afstandzone på 10 m. mellem fredskov og bygninger, langs nordligt og sydøstlige skel til matrikel 1bm, jf. kortbilag 5. Afstandszonen skal holdes fri for bebyggelse, baneanlægninger og parkering.

9.4 Der må anlægges to kørebaner til hestesport indenfor matrikel 1bm, jf. kortbilag 5.

9.5 Kørebanerne skal placeres minimum 10 m fra skel.

9.6 Der må opsættes midlertidige terrænbaneforhindringer indenfor matrikel 1bl, jf. kortbilag 5. På arealet, der er udpeget som § 3-beskyttet overdrev, må der ikke foretages anlæg eller aktiviteter, som ændrer på tilstanden.

9.7 Terrænregulering må kun ske på de afgrænsede arealer til kørebaner, jf. kortbilag 5

9.8 Arealet til kørebaner må reguleres +/- 0,75 m, i forhold til naturligt terræn

10.1 Belysning må kun opsættes indenfor bygge- og befæstningsfelt A.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe, varmepumper, ventilation mv., skal være indesluttet i bygningerne eller placeres og udformes som en del af bygningernes arkitektur.

11.2 Fritliggende tekniske anlæg i området skal placeres samt gives en materialitet og farve, sådan at de skjules mest mulig i området.

11.3 Ledninger skal føres i jorden.

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før at den er tilsluttet den kollektive vandforsyning, samt private og/eller offentlige anlæg for regn- og spildevand.

13.1 Med den endelige vedtagelse af lokalplan 12.08, aflyses lokalplan 40-13 for så vidt angår afgrænsningen af planområdet, jf. § 2.