Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Dansk Køre Selskab, om at etablere et nyt hjemsted for selskabets hestesportsaktiviteter, ved Rævebjerg. Lokalplanområdets areal benyttes idag af Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening, i form af en benyttelsesaftale indgået med Holbæk Kommune. Foreningen arrangerer bl.a. et stort årligt kræmmermarked i området.

Dansk Køre Selskabs hestesportsaktiviteter vil kunne sameksistere med Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforenings anvendelse af arealet, sådan at eksisterende brug fortsætter uforandret.

Lokalplanen erstatter lokalplan 40-13 fra 1979, der udlægger 2/3 af lokalplanområdet til boligformål. Det er ikke aktuelt at realisere boligbyggeri indenfor området, idet Holbæk Kommune ønsker at fastholde området ved Rævebjerg som et rekreativt areal og sikre muligheden for afholdelse af det årlige kræmmermarked. Området er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen 2017. Den nye planlægning bringer således overensstemmelse mellem den faktiske og fremadrettede brug af arealerne, samt bestemmelser i både kommuneplan og lokalplan.

Formål

Formålet med den nye planlægning er at sikre områdets nuværende anvendelse som offentligt tilgængeligt naturområde, til friluftsliv, kræmmermarked og foreningsaktiviteter, og derudover udlægge det til hestesportsaktiviteter.

Lokalplanen muliggør opførelse af klubfaciliteter til Dansk Køre Selskab. Planens bestemmelser skal sikre, at bygninger indenfor området får en placering og en arkitektonisk udformning, således de tilpasses det omkringliggende åbne landskab.

Det er endvidere lokalplanens formål at sikre områdets landskabelige og rekreative kvaliteter. Udover klubhus og hal til maskiner og materiel, vil Dansk Køre Selskab anlægge to permanente kørebaner samt opstille midlertidige terrænbaneforhindringer til hestesportsstævner, ude i landskabet. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for omfang, placering og udformning af konstruktioner, der opstilles eller opføres indenfor området.

To tredjedele af lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone. Den sidste tredjedel ligger i landzone. Endelig er det lokalplanens formål, at udlægge hele lokalplanområdet til byzone.