Borgerinddragelse

I forbindelse med igangsætning af lokalplanudarbejdelsen, blev der afholdt fordebat 20. december 2018 - 21. januar 2019. Et informations- og idémøde blev afholdt den 15. januar 2019, med ca. 30 deltagere.

I forfasen blev følgende emner/bemærkninger fremført. som har været med til at kvalificere planens indhold:

  • Overnatning ved stævner - Lokalplanen skal fastsætte bestemmelser for ophold og overnatning på arealet.
  • Parkeringsbehov - Lokalplanen skal sikre, at tilstrækkelige parkeringsarealer udlægges til de nye formål.
  • Vandboringer - Lokalplanen skal sikre at afstandskrav mv. overholdes, samt fremhæve at området er nitratfølsomt, boringsnært beskyttelsesområde.
  • Placering af bygninger op ad skov - Lokalplanen skal tage højde for, at egetræerne i skovbrynet kan blive høje og kaste skygge, samt fælde blade, på bygninger tæt på skel.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 27. november 2019 - 24. januar 2020. I høringsperioden afholdes et borgermøde, planlagt tirsdag den 14. januar 2020.

Behandling af høringssvar

Administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar i forbindelse med fordebatten.