Lokalplanens indhold

Området
Lokalplanen udlægger området til rekreative formål, som eventområde, idrætsanlæg samt forenings- og publikumsorienterede aktiviteter. Lokalplanen muliggør opførelse af to bygninger i tilknytning til kørebaner til hestesport, som skal opføres på arealet.

Som konsekvens af at lokalplanen muliggør hestesport og klubfaciliteter på arealet, vil Dansk Køre Selskab afholde to større stævner årligt, der hver løber over 4 dage. I disse dage kan der forventes ca. 250 deltagere (90 ekvipager), og et større publikum. Planlægningen vil tage den temporære aktivitet i betragtning og sikre, at stævnerne kan afholdes i overensstemmelse med lokalplanen.

Endvidere vil lokalplanen bevare områdets landskabelige, rekreative kvaliteter. Ved at fastsætte bestemmelser for vejadgang, parkering, beplantning, belysning, skiltning mv. sikres, at området fremstår som et grønt naturområde med offentlig adgang. I kraft af lokalplanens gennemførelse, overføres hele planområdet til byzone.

Bebyggelse
Lokalplanen muliggør opførelse af to bygninger indenfor det anviste byggefelt jf. kortbilag 5. Bebyggelse indenfor planområdet må maks. opføres i én etage, i en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udformning af bygningerne, så de passer ind i området og landskabet.

Størstedelen af området udlægges til rekreative formål, herunder areal til terrænbaneforhindringer og kørebaner. Den restserende del udlægges til bygge- og belægningsfelt, hvor der tilmed kan etableres parkeringsareal.
Området kan hele året anvendes til friluftsliv og andre events, såsom kræmmermarked og hestesportsevents.

Trafikbetjening/ stier mm.
Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en privatejet grusvej på matr. 1no.