Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på omkring 6,9 ha og er beliggende øst for Mørkøv by, mellem Holbækvej og Skovvejen. To tredjedele af planområdet er beliggende i byzone, og er kommune- og lokalplanlagt. Resterende tredjedel af planområdet er, forud for den nye planlægning, beliggende i landzone og er ikke planlagt.

Området er et ubebygget, kuperet græsareal. Mod syd grænser arealet op til et privatejet skovområde. Da skoven er mindre end 20 ha. medfører den ikke en skovbyggelinje. Mod nord grænser planområdet til landbrugsjord.