Statslig og regional planlægning

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med overordnet statslig planlægning.

Kommuneplan 2017-2029

I kommuneplan 2017-2019 er to tredjedele af planområdet beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanramme 12.R01. Rammen udlægger arealet til rekreativt område, herunder grønt område, kræmmermarked samt et solvarmeanlæg. Bygninger må opføres i maks. 1 etage, med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Den resterende tredjedel af lokalplanområdet er ikke kommuneplanlagt og er beliggende i landzone.

Lokalplanen er i strid med kommuneplanramme 12.R01, idet Dansk Køre Selskabs aktiviteter i området forudsætter opførelsen af klubbygninger, som lokalplanen muliggør. Således forudsættes en ændring af kommuneplanen, i kommuneplantillæg nr. 19, der offentliggøres samtidig med lokalplanen.

I kommuneplantillæg nr. 19 overføres hele lokalplanområdet, inkl. den sidste tredjedel, til byzone og omfattes af en ny kommuneplanramme, 12.R03. Kommuneplanramme 12.R03 udlægger arealet til rekreative formål; friluftsliv, kræmmermarked, hestesport samt foreningsaktiviteter. Muligheden for solvarmeanlæg fjernes. Endvidere fjernes bestemmelsen om, at der kun er mindre bygninger, til anlægsdrift, der tillades opført. Bestemmelserne vedr. maks. antal etager og bygningshøjde fastholdes til hhv. 1 etage og 8,5 m.

Eksisterende lokalplaner

To tredjedele af planområdet er idag omfattet af lokalplan 40-13 for Rævebjergområdet i Mørkøv, fra 1979. Planområdet omfattes af delområderne IIIa og IIIb, som giver mulighed hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er dog aldrig blevet realiseret for dette delområde.

Lokalplan 40-13 aflyses for så vidt angår afgrænsningen af foreliggende lokalplan 12.08.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Landbrugsjord
Lokalplanen inddrager 2,1 ha landbrugsjord til byzone. Arealet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i kommuneplan 2017-2019. Jorden dyrkes dog ikke til landbrug.

Kommuneplanen foreskriver, at arealforbruget skal begrænses mest mulig ved inddragelse af landbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål. Større tekniske anlæg skal søges placeret udenfor de udpegede landbrugsområder.

Det er tale om inddragelse af et forholdvis lille jordbrugsareal, som ligger afskåret fra de større landbrugsjorder, nord, syd og vest for området. Derved bibeholdes den sammenhængende landbrugsdrift omkring Mørkøv. Lokalplanen udlægger landbrugsjorden til et grønt naturområde, til friluftsliv og hestesport.

§ 3-beskyttet natur
I planområdets vestlige hjørne er der registreret et overdrev, jf. Naturbeskyttelseslovens §3. På overdrevet findes der planter og mulig forekomst af firben, som skal beskyttes. Lokalplanen sikrer, at de aktiviteter, der gives mulighed for, herunder terrænbaneridning, tager hensyn til det beskyttede areal og at det ikke medfører ændringer af tilstanden. §3 udpegningen er dynamisk, og det er derfor altid de faktisk forhold, der bestemmer omfanget af beskyttelsen.

Fredskov
Planområdet grænser til et privatejet fredskovareal mod syd. Da skoven er mindre end 20 ha, medfører den ikke en skovbyggelinje inde på planområdet. Bygninger og kørebaner til hestesport, der etableres indenfor lokalplanområdet, skal placeres under hensynstagen til skoven.

Grundvandsbeskyttelse
Direkte nord for planområdets afgrænsning, findes to vandværksboringer. En betragtelig del af planområdet udgør dermed et boringsnært beskyttelsesområde på 25 meter. Endvidere ligger hele planområdet i et nitratfølsomt indvindingsområde. Da foreliggende lokalplan fjerner tidligere mulighed for boligområde, vurderes den nye planlægning at styrke beskyttelsen af grundvandet. Lokalplanen sikrer, at ejeren af vandværksboringerne fortsat har uhindret adgang til boringerne.

Grundet områdets status som boringsnært beskyttelsesområde og nitratfølsomt indvindingsområde, må der ikke bruges pesticider eller andre miljøfarlige stoffer indenfor lokalplanområdet.

Trafikforhold

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b videre via en privat vej matr. 1no, ejet af Mørkøv Handels- Håndværker- og Borgerforening. Den private vej leder ud til Rævebjerg.

Den private fællesvej på matrikel 23b er etableret af Mørkøv Handels- Håndværker- og Borgerforening, for at foreningen skal kunne komme til og fra lokalplanområdet, uden at genere naboerne på C. Hansensvej med for meget trafik.

Der er anlagt en grusvej igennem planområdet, samt trampestier ude på græsmarkerne, langs skel. Grusvej og stier bevares.

Offentlig service

Nærmeste adgang til offentlig trafik forefindes på Ringstedvej, ca. 580 m fra lokalplanområdet, hvor busstoppet Skolestien (Ringstedvej) ligger. Mørkøv station ligger ca. 1 km fra området.

Yderligere information om offentlig service findes på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk