Bæredygtighed

Holbæk Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Lokalplan er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal til rekreative formål, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades kun opførelse af bygninger i et ganske begrænset omfang, i tilknytning til den hestesport som lokalplanen tillader.

Transport

Lokalplanområdet henligger som kuperet græsareal, omkrandset af arealer af tilsvarende karakter. Således er området ikke bundet direkte op på et stinet eller kollektiv trafik.

Internt bindes området sammen af en grusvej i nord-sydlig retning, samt trampestier i den vestlige del og lang skel. Adgangen med bil og cykel til området sker fra syd, ad anlagt grusvej på matr. 23c og videre via en 250 m lang privat vej på matr. 1no. Kollektiv bustrafik findes ca. 580 m fra området, ude ved Ringstedvej. Mørkøv Station ligger ca. 1 km nordvest for området.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen fastsætter krav om anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning af regnvand, i tilfælde af at arealet omkring Dansk Køre Selskabs klubbygninger skal befæstes.

Natur

De naturmæssige værdier i området opretholdes, og der gives ikke med nærværende lokalplan mulighed for realisering af ny byudvikling. Lokalplanen sikrer, at opførelse af et begrænset antal bygninger sker under hensyn til det omkringliggende landskab og oplevelsen af dette.

Vedr. reklameskiltning i det åbne land
Ifølge Vejdirektoratets vurdering kan lokalplanområdet, der ligger i umiddelbar nærhed til statsvejen; Skovvejen karakteriseres som åbent land, og som følge heraf er området underlagt naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed,
jf. naturbeskyttelseslovens1 § 21. Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i ”Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land” (BEK nr. 817 af 20. juni 2018) tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer den eksisterende offentlige adgang til naturområdet ved Rævebjerg. Således vurderes planlægningen at bidrage positivt til befolkningens mulighed for at komme ud i det åbne land og nyde naturen og landskabet, og hermed indirekte til gode levevilkår og forbedret sundhed.