I henhold til lovbekendgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere ændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At give mulighed for opførelse af et ridecenter.

1.2 At sikre at ridecentret udformes så det er til mindst mulig gene for omgivelserne.

1.3 At sikre vejadgang fra Asmindrupvej.

1.4 At der gives mulighed for etablering af de nødvendige bygninger og anlæg og at disse placeres inden for det angivne byggefelt.

2.1 Lokalplanområdet omfatter ejendommen Asmindrupvej 100, matr.nr. 1d Sigersholm, Asmindrup, jf. kortbilag nr. 1.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til fritidsområde, herunder ridecenter og landbrugdrift.

3.2 Inden for byggefeltet kan opføres i alt 2 boliger, heraf skal én bolig være medarbejder bolig. Der ud over kan etableres bygninger til ridecentrets drift.

3.3 Ejendommens eksisterende landbrugsbygninger kan i det omfang de ikke længere er nødvendige for ejendommens landbrugsdrift tages i brug til ridecenter eller anden virksomhed, såfremt det kan ske indenfor planlovens landzonebestemmelser og under overholdelse af byggelovgivningen.

4.1 De enkelte boliger må ikke udstykkes fra ejendommen.

5.1 Bolig, landbrugsbyggeri samt mindre skure, læskure o.lign. skal placeres inden for det angivne byggefelt, som vist på kortbilag 5.

5.2 Boligbebyggelse kan etableres med en maksimal højde på 8,5 meter og 1½ etage.

5.3 Drifts- og avlsbygninger kan etableres med en maksimal højde på 12,5 meter.

5.4 Der kan indenfor byggefeltet, i tilknytning til ridecentrets bygninger opføres de nødvendige anlæg som mødding og afvandingsanlæg, for at opfylde miljøkravene.

6.1 Boligbebyggelse og stalde skal opføres i blank mur eller som pudsede, filtsede, vandskurede eller tilsvarende overfladebehandlet materiale.

6.2 Ridehal og lade kan opføres i samme materialer som boliger og stalde eller beklædt med træ, eternit eller metalplader.

6.3 Mure af blank mur skal opføres i afdæmpede røde og gule nuancer.

6.4 Overflader der er pudsede eller lignende facader skal fremstå i hvide eller gule afdæmpede nuancer. Mindre dele af facaden kan have andre farver i forbindelse med markering af døre, vinduer eller tilsvarende udsmykning.

6.5 Ridehal og lader samt mindre bygninger der opføres i træ skal fremstå i farverne sort, grøn, rød eller som oliebehandlet træ. Bygninger beklædt med metalplader eller eternit skal fremstå med hvide, sorte, grå, røde eller grønne farver. Alle farver skal være afdæmpede.

6.6 Mindre bygningsdele, gavltrekanter og mindre dele af facaden kan udføres i andre materialer som træ, eternit, beton, jern eller zink. Glansværdien for facader og facadedele skal være under 10, vinduer undtaget.

6.7 Tage skal udføres som symetriske saddeltage uden valm. Taghældning på beboelser skal være på 40°-47°.  På stalde, lader og ridehal skal taghældning være mellem 20° og 47°

6.8 Tage på beboelser skal udføres i tegl, betontagsten, eternit eller tagpap. Farven skal være rød, eller sort. Eternit kan endvidere være gråt.
Tage på stalde ridehal eller lader kan desuden udføres som metalplader i grå, eller sorte farver.
Glansværdien på tagmaterialer skal være 30 eller derunder, solenergianlæg undtaget.

7.1 Vejadgang sker fra Asmindrupvej ad privat fællesvej.

7.2 Der kan etableres en ny adgangsvej B1-B2 som vist på kortbilag 5. Ved etablering af vej B1-B2 skal den eksisterende vej A1-A2 nedlægges. Dette er vist på kortbilag 5.

7.3 Veje som skal anvendes af besøgende skal fremstå i en bredde på mindst 3 meter og med en fast overflade af grus eller belægningssten.

7.4 Der kan etableres en ridesti C1-C2, ridestien kan etableres alene eller i tilknytning til vej B1-B2.

7.5 Der skal i tilknytning til stald og ridehal etableres parkeringsarealer (P1 og P2) for besøgende til mindst 20 og maksimalt 40 biler. Som i princippet vist på kortbilag 3 og 5.

7.6 Der skal etableres mindst to parkeringspladser til hver bolig.

7.7 Der skal etableres mindst parkeringsplads (P3) til mindst 10 trailere mv. i tilknytning til ridehal. Som i princippet vist på kortbilag 3.

8.1 Der kan opstilles et vejvisningsskilt ved Asmindrupvej med henvisning til ridecentret. Skiltet skal udformes og placeres i henhold til Vejdirektoratets Bekendtgørelse om Vejafmærkning og Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning.

8.2 Der må ikke opsættes skilte eller andre produktreklamer på eller ved bygningerne.

8.3 Skiltningen skal være i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 21.

8.4 Der må ikke opsættes flagstænger med reklameflag eller logoflag.

9.1 I tilknytning til parkeringsarealer skal der etableres afskærmende beplantning, med en bredde på mindst 3 m bestående af egnstypiske træarter som eg, ask, ahorn, navr, avnbøg, hæg, kirsebær, spidsløn, lind eller røn. Beplantningen skal etableres i områderne som vist på kortbilag 5 og 6.

9.2 For at begrænse de store bygningers påvirkning af det omgivende landskab, kan der etableres beplantningebælter/læhegn på mindst 5 meter i bredden, som i princippet vist på kortilag 5.

9.3 Beplantningsbælter/læhegn og tilsvarende beplantning i forbindelse med landbrugsbygninger og i markskel skal overvejende bestå af egnstypiske træarter som eg, ask, ahorn, navr, avnbøg, hæg, kirsebær, spidsløn, lind eller røn.

10.1 Hegn omkring folde og ridebaner, skal opføres som trådhegn med stolper i sorte, brune eller grå nuancer. Hegn må ikke fremstå fremtrædende i landskabet.

11.1 Udendørs belysning må etableres med en lyspunkthøjde på højest 4 meter og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

11.2 Der kan etableres belysnings langs stier i form af pullertbelysning med en lyspunkthøjde på maks 1 meter.

12.1 Der kan opsættes én husstandsvindmølle.

13.1 Spildevand fra mødding og stalde skal behandles efter gældende husdyrlovgivning og ledes til lukket ajlebeholder.

13.2 Spildevand fra husholdning og toiletfaciliteter på ridecentret skal ledes til bundfældningstank for herefter at nedsives.

13.3 Regnvand skal så vidt muligt forsinkes eller nedsives lokalt (LAR).

13.4 Området skal vandforsynes med vand fra Holbæk Forsyning.

14.1 Al ny boligbebyggelse skal udføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements regler herfor.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug* før**.

  • Parkeringsarealer er etableret jf. § 7.5, 7.6 og 7.7
  • Der er etableret afskærmende beplantning omkring parkeringsplads jf § 9.1
  • Der er etableret spildevandsafledning jf. § 13.1 og 13.2

*Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggeloven.
** Hvis der dispenseres fra ibrugtagningsbestemmelserne, kan dispensationen gøres betinget af, at der stilles sikkerhed for færdiggøresle af den nævnte tiltag.