Baggrund

Lokalplanen udarbejdes, da der er ønske om at etablere et større ridecenter end det nuværende. I den forbindelse skal der opføres ny bebyggelse i form af stalde og beboelse mv. i tilknytning til de eksisterende bygninger. Den ønskede udvidelse af ridecenteret er vurderet at være en væsentlig større ændring end en landzonetilladelse kan give mulighed for. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune udlægger ikke rammer, som foreskriver en specifik anvendelse af området. Lokalplanområdet, som omfatter hele ejendommen vil forblive i landzone.

Formål

Lokalplanens formål er at:

  • Muliggøre en udbygning af det eksisterende ridecenter.
  • Muliggøre opførelse af nye stalde, en ny boenhed og de nødvendige anlæg i form af ridebaner, parkeringspladser og lignende for at drive et ridecenter.
  • Sikre, at bygninger og anlæg bedst muligt indplaceres i landskabet og til mindst mulig gene for de omkringboende.