Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet dækker hele ejendommen Asmindrupvej 100, matr.nr. 1-d Sigersholm, Sdr. Asmindrup.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan etableres et større ridecenter med opførelse af nye stalde og bolig. Bebyggelsen ligger samlet centralt på ejendommen. Ny bebyggelse vil blive opført i forbindelse med den nuværende bebyggelse. Parkeringsarealer og ridebaner ligger også i forbindelse med bebyggelsen. Tilkørsel til ridecentret sker fra Asmindrupvej ad privat fællesvej. Der skal i forbindelse med ridecentret etableres det nødvendige antal parkeringspladser.

Det er målet med lokalplanen, at ridecentret kommer til at fremstå som en samlet bebyggelse, som indgår i landskabet på en harmonisk måde.
Ny boligbebyggelse skal opføres efter gældende bygningsreglement og overholde kravene til lavenergi. Der skal desuden være mulighed for, at der kan etableres solenergi på arealet og udnyttelse af jordvarme samt andre former for alternativ energi, som ikke vil have en negativ effekt på landskabsoplevelsen.

Ejendommens nuværende status som landbrugsejendom ændres ikke i forbindelse med lokalplanen. Begrundelsen herfor er, at der ikke ændres på den nuværende anvendelse, som dog udbygges. Tilsvarende vurderes det, at anvendelse er at sidestille med andet landbrug. Der stilles derfor de samme krav til miljøforhold og afstandskrav, som ved anden form for landbrug.

Beplantningen i området er sparsom, og der er ikke ansøgt om større plantninger. For at begrænse de store bygningers påvirkning af omgivelserne, vil der med fordel kunne ske beplantning. Lokalplanområdet er desuden delvist beliggende i skovrejsningsområde.