Statslig og regional planlægning

Natura 2000 områder

Der er ingen statslige udpegninger, som har indflydelse på lokalplanområdet. Nærmeste Natura 2000-områder er Egernæs, som ligger 4,5 km væk. og derfor ikke vil blive påvirket af lokalplanen.

Råstoffer

På dele af ejendommen er udpeget råstofinteresseområde for sand, grus, sten mv. Det vurderes ikke at være til hinder for planens gennemførelse.

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er beliggende i indvindingsopland, og skal derfor vurderes i henhold til retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner*.
Fortsættelsen og udbygningen af den eksisterende rideskole planlægges udenfor eksisterende rammeområde og vurderes ikke at være en særligt grundvandstruende aktivitet, når der tages hensyn til nedsivningsrisiko fra mødding og lignende steder.
Spildevand fra stalde, mødding og lignende håndteres efter gældende husdyrlovgivning. Der forventes en forbedring i forhold til eksisterende forhold, hvor spildevand ledes til dræn og nedsives.


*Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 danner grundlaget for anvendelse af arealer og planlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Herefter vurderes lokalplanforslaget at være i overensstemmelse med overordnet planlægning.

OSD-redegørelse
Der er i forbindelse med lokalplanlægning for området udarbejdet Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen.

Eksisterende lokalplaner

Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende udenfor Kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Landskabsplan

Lokalplanområdet er beliggende i landskabsområde 15 Søstrup. Landskabet er karakteriseret ved at være et landbrugslandskab med mellemstore marker og spredte gårde. I området findes flere tekniske anlæg. Terrænet er svagt bølget og virker åbent. Landskabet er af en mellemstor skala. Landskabsplanen har som målsætning, at det åbne landbrugsland bør bibeholdes, og der skal være mulighed for, at landbrugserhvervet fortsat kan udvikles. Det er vurderet, at tekniske anlæg kan indplaceres i landskabsområdet.

Kulturhistorie og kulturmiljøer

Lokalplanområdet er ikke udpeget til værdifuldt landskab eller større sammenhængende landskab. Ejendommen er beliggende op til områder udpeget til potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse.

Kulturhistorisk er der ikke registreret hverken fortidsminder, kulturmiljøer eller beskyttede sten- og jorddiger. En enkelt bygning er registreret som bevaringsværdig i kategori 6.

Landbrug, skovbrug og råstofinteresser

Den sydligste del af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen omkring Fruerskov. Der vil ikke ske byggeri indenfor skovbyggelinjen.

Lokalplanområdet er beliggende i område udpeget som værdifuldt landbrugsområde og store dele af ejendommen er desuden beliggende i skovrejsningsområde. Områder som ikke ligger i skovrejsningsområde er beliggende i råstofintersseområde.

Inden for råstofinteresseområder kan der ikke ske udlæg til andre formål, som kan forhindre en råstofudnyttelse. Da byggefeltet ligger i udkanten af råstofinteresseområdet , vurderes det ikke at være til hinder for planens gennemførelse. Region Sjælland har i forbindelse med miljøscreening og udarbejdelse af lokalplan ikke haft bemærkninger til, at en del af lokalplanområdet ligger indenfor interesseområde for sand, grus og sten.

§ 3 områder

I lokalplanområdets sydlige del ligger en sø i en vildt remise, søen er udpeget som § 3 område. Beliggenheden har ikke direkte relation til planerne for området og det vurderes på den baggrund, at udpegningen ikke er til hinder for planens gennemførelse. I lokalplanområdets nordlige del findes et engområde, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er område besigtiget og vurderet ikke at være omfattet af § 3.

Trafikforhold

Ridecentret er beliggende for enden af en privat fællesvej. Indkørsel sker fra Asmindrupvej. Der vurderes ikke at være behov for at foretage trafikmæssige tiltag på Asmindrupvej. Det vurderes dog, at det kan være hensigtsmæssigt at nedsætte fartbegrænsningen til 60 km/t på Asmindrupvej fra byskiltet til efter ridecentret.