Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. Regnvand skal i muligt omfang afledes lokalt.Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri for boligbyggeri

Natur

Dyrelivet inden for lokalplanens område vurderes at være begrænset, og rideskolens aktiviteter vurderes ikke at have en negativ effekt på dyrelivet.
Inden byggeri igangsættes, bør der ske en vurdering af plantelivet på de arealer der bebygges, og ikke har været dyrket gennem længere tid. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget sket en vurdering af de registrerede § 3 arealer. Det vurderes, at de ikke er til hinder for realisering af planen.
Inden nedrivning af gamle bygninger, skal det undersøges om de rummer levesteder for flagermus.
Dele af lokalplanområdet ligger inden for en potentiel økologisk forbindelse. Der må ikke ske tiltag, som kan forhindre en naturlig spredning af dyr og planter mellem Fruerskov og Kalvemose Å.