Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk.

Lokalområdet bliver ikke forsynet med hverken naturgas eller fjernvarme. Lokalplanen indeholder krav om, at nybyggeri til boligformål skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder energirammerne for lavenergibyggeri fastsat i det til enhver tid gældende Bygningsreglement. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en husstandsvindmølle.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde. Byrådet i Holbæk Kommune har besluttet, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er ikke kloakeret og der skal derfor tages hånd om spildevandet.

Spildevand fra mødding og stalde skal behandles efter gældende husdyrlovgivning og skal ledes til lukket ajlebeholder.
Spildevand fra husholdning og toiletfaciliteter på ridecentret skal ledes til bundfældningstank og herefter nedsives.
Regnvand fra tagarealer bør så vidt muligt forsinkes eller nedsives lokalt.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald".