Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af det projekt, som Vipperød Ridecenter ApS har fået udarbejdet. Lokalplanområdet er privatejet og realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodning, vil blive foretaget på grundejerens foranledning.

Lokalplanen anviser, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Der må ikke foretages anlæg eller byggeri, som går ud over lokalplanens bestemmelser, eller andet, som kan forhindre planens gennemførelse. Lokalplanen medfører ikke handlepligt og der er heller ingen tidsplan for hvornår projektet eventuelt skal være gennemført. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.