Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at opdatere og modernisere lokalplan
2.04, som tidligere har reguleret området. Lokalplan 2.04 aflyses i sin helhed ved vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan.
Den hidtidige udvikling i området er sket gradvist på baggrund af løbende opståede behov, og der har jævnligt været behov for at dispensere fra lokalplanen. Samtidig oplever Holbæk Kommune erfterspørgsel på forhold indenfor området, som planen ikke kan imødekomme, men som området burde kunne imødekomme. Dette har givet anledning til udarbejdelsen af nærværende lokalplan, der skal bringe områdets regulering tættere på den nuværende efterspørgsel, og gøre planen mere robust fremadrettet, således at området i fremtiden kan udvikle sig på baggrund af mindre administration.

 

Formål

Formålet med denne lokalplan er at fastsætte anvendelsesbestemmelser, der vil gøre området i stand til i fremtiden at kunne imødekomme efterspørgslen på erhvervsbyggegrunde.
Lokalplanen skal fastsætte bestemmelser, der sikrer at bebyggelse og anvendelse af området sker forsvarligt i forhold til lokalplanområdets naturforhold,. Dette sker bl.a. ved at områder der er udpeget til værdifulde landskaber og potentielle vådområder, sikres ved hjælp af et delområde, der friholdes for byggeri.
Lokalplanen skal sikre, at anvendelsen af området ikke giver anledning til unødige gener for lokalplanområdets naboer, samt at der kan ske en god og sikker trafikafvikling.. Lokalplanen skal sikre, at beplantningsbælter etableres i forbindelse med nybyggeri.