Lokalplanens indhold

Området planlægges til erhvervsområde med mulighed for erhvervsbyggeri fordelt på tre områder med forskellige anvendelsesmuligheder. Dertil kommer to områder, der planlægges til offentlige rekreative arealer. De tre områder med mulighed for erhverv er planlagt på en måde, der lægger op til en opdeling af forskellige erhvervstyper indenfor området. Et område planlægges til mindre erhvervsvirksomheder, et til mindre, lette erhvervsvirksomheder, samt et til virksomheder der kræver større arealer og bygninger. Erhvervsområderne inden for lokalplanens områder må generelt anvendes til produktions­, håndværks, lager­, og serviceerhverv, herunder tilhørende kontor eller personale faciliteter. Dog er der mellem delområderne forskel på hvilken virksomhedsklasse, jf. Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning", der må etableres. Det er dog lang overvejende virksomhedsklasse 2­4, dvs. virksomheder der alene påvirker omgivelserne med næsten ingen eller lille påvirkning. De øvre grænser er typisk Medicinal industri, store entreprenør og håndværksvirksomheder og mindre produktionsvirksomheder.
Lokalplanen stiller krav til antallet af parkeringspladser pr. kvadratmeter bygningsareal, ligesom der stilles krav til at etableringen af veje sker så det giver bedst mulig afvikling af trafikken på Rørvangsvej.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre at drikkevandsressourcer i området ikke forurenes, samt at vand fra tage ledes ud til områdets vådområder, og derved ikke belaster kloakanlæg unødigt i tilfælde af ekstremregn.
For at sikre sikker adgang til områdets virksomheder for cykelister og gående, der ankommer med bus, udlægger lokalplanen areal til etablering af en sti mellem Valdemar Sejrsvej og Rørvangsvej.
Endelig fastsætter lokalplanen detaljerede bestemmelser for beplantning langs Valdemar Sejersvej og Rørvangsvej af hensyn til oplevelsen af lokalplanområdet og beskyttelse af kirkeomgivelserne omkring Tveje Merløse.