Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i kommunens regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling. Lokalplanen sætter krav om anvendelse af tagmaterialer der gør tagvandet egnet til nedsivning.

Natur

Lokalområdet omfatter en række værdifulde naturområder, hvoraf en del er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovgivningens §3. Lokalplanen styrker beskyttelsen for nogle af disse, ved at oprette særlige delområder til offentlige rekreative arealer, som friholdes for bebyggelse, og samtidig giver området øget naturkvalitet. Lokalplanen fastsætter i delområde A bestemmelser om en afstandszone på 15 meter fra belagte områder til disse naturområder.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at delområde D og E udlægges som offentlige rekreative arealer og naturområde. Der skabes mulighed for at der kan etableres en sti langs KalveÅ i gennem lokalplanområdet. Stien kan få forbindelse til både Omfartsvejen, Rørvangsvej og Rørvangsparken.