Energiforsyning

SEAS/NVE er net-selskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el-leverandør. El-leverandøren er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger indenfor kollektivt varmeforsyningsområde. I lokalplanområdet er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt til naturgas. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr.

Vandforsyning

Området er delvist vandforsynet i dag. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra Holbæk Vand A/S.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Kloakledninger er ført langs Rørvangsvej hvorfra fremtidige tilslutninger også skal finde sted.
Regnvand skal i størst muligt omfang afledes lokalt. Nedsivningsanlæg skal udformes og placeres således, at det til ledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.
Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune. Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Fors A/S på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.
Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Fors A/S’ overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af Fors A/S. Virksomheders tilslutning til kloak, kræver en tilslutningstilladelse fra Holbæk Kommune Virksomhed.
Der er Fors A/S, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg. (Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Teknik og Miljøafdelingen.)

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.