Støj

Lokalplanen stiller krav om at anvendelsen ikke støjmæssigt belaster områdets naboer.
De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder”. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.

Vejledning for Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder:

Mandag - fredag

kl. 07 - 18,

lørdag

kl. 07 - 14

Mandag - fredag

kl. 18 - 22,

lørdag

kl. 14 - 22,

søn- og helligdag

kl. 07 – 22

Alle dage

kl. 22 - 07

 

2. Erhvervs- og

industriområder

med forbud mod

generende

virksomheder

60 dB 60 dB 60 dB

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der findes i lokalplanens delområde C´s sydvestligste hjørne en ejendom med en V1 kortlægning. V1 kortlægning betyder at der er mistanke om jordforurening, ofte på baggrund af historiske oplysninger.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Inden for lokalplanområdet er registreret spor af bopladser fra bronze- og jernalder samt spredte spor af bopladsaktivitet fra andre perioder af oldtiden. Desuden er registreret rester af en tårnkonstruktion, der formodes at stamme fra middelalderen. Der kan fremkomme nye fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning.
Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens § 25.
Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.
Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, så skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27 stk. 5.
En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Efter § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

· Ændringerne i planlægningen er beskedne, området er allerede udlagt til tilsvarende anvendelse,

· Lokalplanforslaget tager større hensyn til naturforhold end eksisterende planlægning.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.