Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanen forudsætter ikke tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.
Der gøres opmærksom på, at lokalplanen ikke uden særlig hjemmel kan tilsidesætte anden lovgivning. Vedr. det åbne land gælder fx naturbeskyttelseslovens §21 (regler vedr. skiltning), samt bekendtgørelse nr. 855 af 27.6.2016 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land.
Holbæk Kommune vurderer dog, at lokalplanområdet opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) og ikke som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.), da området allerede er delvist udbygget med spredt bebyggelse af typisk erhvervsmæssig karakter, og med en beliggenhed, hvor man opfatter, at man er kommet til et byområde i Holbæk by, når man færdes i området.