Baggrund

European Energy/ Vores Sol Ejendomsselskab har ansøgt om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 ha nordøst for Svinninge. Solcelleanlægget opstilles på en del af Svinningegårdens jorder.

Solcelleanlægget skal afskærmes af et beplantningsbælte hele vejen rundt om anlægget. Beplantningsbæltet vil få en højde på 2-5 m. Beplantningsbæltet vil bestå af stedstypiske buske og træer, som får karakter af læhegn. Mellem Maglebjerg og beplantningsbæltet skal der etableres et areal uden bebyggelse eller solcelleanlæg, som skal fremstå som eng.

Solcelleanlægget består overordnet af solcellepaneler, læskure til dyrehold, teknikbygninger og en transformerstation:

  • Solcellepanelerne ønskes opstillet på markstativer i parallelle rækker. Solpanelerne kan enten opstilles som stationære og skråtstillende eller horisontalt bevægelige efter solens retning – såkaldt trackermekanisme.

Principsnit af to forskellige typer solcelleanlæg

På solcellepanelerne vil der blive etableret invertere, som omdanner den strøm solcellerne producerer fra jævnstrøm til vekselstrøm, så den kan anvendes hos forbrugeren. Solpanelerne og tilhørende stativer får en højde på op til 4 m.

  • Arealerne mellem de enkelte solpaneler vil være græsklædte og vil eventuelt blive afgræsset af får eller andet dyrehold. Lokalplanen giver mulighed for at etablering af læskure i forbindelse med dyrehold med en maksimal højde på 2,5 m, svarende til højden på den laveste og almindelige type solcellepaneler. Plejen af området kan dog ikke reguleres i lokalplanen.
  • Teknikbygningerne har en maksimal højde på 3,5 m og et areal på maksimalt 15 m2. Der vil blive etableret ca. 8 teknikbygninger inden for lokalplanområdet. De vil blive placeret så langt mod syd som mulig, da den transformatorstation som anlægget skal tilkobles, bliver placeret i den sydligste del af området.
  • Transformerstationen omfatter et areal på i alt ca. 1500 m2. Den består af et indhegnet teknisk anlæg med en maksimal højde på 6,5 m og indeholdende bl.a. en ca. 50 m2 stor transformer. Hegnet vil have en højde på 1,8 m. Desuden omfatter transformerstationen et stationshus med en maksimal højde på 4,5 m og med et areal på ca. 40 m2. Stationshuset placeres udenfor det indhegnede areal, således at det gøres lettilgængeligt for områdets teknikere.

Området er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrug. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Da området er beliggende i landzone er der ikke en kommuneplanramme for området. Derfor skal der sideløbende med udarbejdelse af lokalplan udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

Projektets placering nordøst for Svinninge

Formål

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er et konkret byggeønske. Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg, fastsætte principper for omfang, placering og at sikre afskærmning af anlægget med beplantning mod omgivelserne.