Borgerinddragelse

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag forud for planarbejdet. Der blev i samme debatmateriale indkaldt idéer og forslag til emner i miljøvurderingen.

Debatmaterialet har været offentliggjort i perioden fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. Her blev naboer, interessenter og lokalforum orienteret. Der blev afholdt nabomøde med de nærmeste naboer den 10. december 2018.

I høringsperioden indkom 3 høringssvar. Heraf var et høringssvar underskrevet af 14 borgere. Bemærkningerne omhandlede bl.a. generel modstand mod etablering af et solcelleanlæg, bekymring for værdiforringelse, for sundhed, for skyggepåvirkning fra beplantningsbæltet og refleksion.

På baggrund af høringen er der foretaget ændringer af projektet i forhold til det ansøgte. Det drejer sig om, at anlægget er rykket 13 m syd for Maglebjergs vejmidte i stedet for at ligge i vejskel mod Maglebjerg. Der er krav om, at arealet mellem beplantningsbælte og vejskel mod Maglebjerg skal fremstå som græseng. Der stilles krav om, at beplantning mod Maglebjerg højst må have en sluthøjde på 4 m, og at anlægget afgrænses således, at det bliver muligt at vedligeholde afvandingsgrøften mod øst.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i 8-ugers offentlig høring i perioden d. 11. marts 2020 til d. 6. maj 2020. Der afholdes nabomøde den 15. april 2020 på Biblioteket i Svinninge i mødesalen, kl. 19:00 - 21:00.