Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. Desuden kan der ske afgræsning med får eller lignende af arealerne mellem solcellepanelerne og de til driften tilhørende læskure.
Vejadgang til området skal ske fra Maglebjerg i den vestlige del af lokalplanområdet. Der skal etableres 2 parkeringspladser i tilknytning til solcelleanlæggets transformerstation.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som angivet på kortbilag 4.

  • Delområde A: Beplantning
  • Delområde B: Byggefelt til teknisk anlæg

Lokalplanen fastsætter principper for solcellernes omfang, placering og udseende. Solcellepanelernes højde og tilhørende stativer fastsættes til maksimalt 4 m. Stativer må kun fremstå i stål i farverne sort, mørk grå eller mørk grøn.
Lokalplanen stiller krav om, at solcellerne ikke må reflektere, og at solcellernes overflade må have et maksimalt glanstal på 14. Teknikbygninger, transformatorstation og læskure til dyrehold må kun fremstå med facader og tage i farverne sort, mørk grå eller mørk grøn. Desuden må læskure fremstå i ubehandlet træ. Tage må dog også fremstå beplantede.

Lokalplanen fastsætter bestemmelse omfanget af teknikbygninger. Højden på teknikbygningerne fastsættes til maksimalt 3,5 m. og arealet til maksimalt 15 m2. Derudover må der inden for det afgrænsede område, som angivet på kortbilag 5, udlægges et ca. 1500 m2 stort areal til en transformerstation. På arealet etableres et stationshus med en maksimal højde på 4,5 m og ca. 40 m2 samt et udendørs indhegnet teknisk anlæg med en maksimal højde på 6,5 m indeholdende bl.a. en 50m2 stor 50/10 kV transformer. Transformerstationen vil være indhegnet med et maksimalt 1,8 m højt hegn, dog vil stationshuset ligge udenfor indhegningen, således at det let kan tilgås af teknikere. Transformeren vil stå på en ca. 70 m2 stor grusflade, derudover vil resten af arealet indenfor indhegningen være grusbelagt.


Eksempel på transformerstation med tilhørende master.

For at sikre, at anlægget afskærmes mod omgivelserne fastlægger lokalplanen bestemmelser for et beplantningsbælte med en bredde på 6 m langs lokalplanområdets afgrænsning. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter og være en blanding af sorterne skovæble Malus sylvestris, Sargentæble Malus sagentii, Benved Euonymus europaeus, eller Tjørn Crataegus laevigata, der opnår en sluthøjde på mellem 2-5 m. Mod Maglebjerg må beplantningen højst være 4 m.

Arealet mellem vejskel mod Maglebjerg og det nordlige beplantningsbælte skal fremstå som eng. Engen skal sikre oplevelsen af et åbent langstrakt landskab langs Maglebjerg. For at sikre og give plads til dette trækkes beplantningsbæltet 13 meter tilbage fra vejmidte, og hvor vejen ophører ved matrikelnummer 32 trækkes beplantningsbæltet 13 m tilbage fra matrikelskel.


Visualisering af lokalplanområdet set fra Maglebjerg med engen mellem vejen og solcelleanlægget


Visualisering af lokalplanområdet set fra Maglebjerg med eng og fuldt udvokset beplantningsbælte.

Etableringen af solcelleanlægget og det fuldt udvoksede beplantningsbælte vil dække for indblik til Kundby Kirke. I dag er kirken synlig, men lille i horisonten, set fra Maglebjerg. Fra Landevejen syd for lokalplanområdet, og dermed fra Kundby Kirke, dækker beplantningsbæltet for indblik til solcelleanlægget.

Skyggediagrammer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet skyggediagrammer, som redegør for anlæggets skyggepåvirkning på de nære omgivelser. Skyggediagrammerne findes i deres helhed i bilag A Skyggediagrammer.

På baggrund af diagrammerne er konklusionen, at anlægget ikke skaber nogen væsentlige skyggepåvirkninger på nabobebyggelserne. Dette skyldes den begrænsede højde af beplantningsbæltet og solpanelerne, og at anlægget er trukket tilbage fra Maglebjerg, hvor den nærmeste bebyggelse findes. Nedenfor er udvalgte udsnit af analysen, så det er muligt at se skyggevirkningen ved bebyggelsen.

Udsnittene er udvalgt blandt de i alt 9 skyggediagrammer efter, hvor der er den største skyggevirkning, dog ikke 21. dec. kl. 18.00, da solen er gået ned, og hele området er skyggelagt.

Sommersolhverv - årets længste dag

Aften situation den 21. juni kl. 18.00 ved Maglebjerg nr. 1-9. Skyggerne fra beplantningen og solcellepanelerne kaster ikke længere skygger mod nord, men i stedet ligger de væk fra bebyggelsen.

Jævndøgn

Formiddagssituation den 21. marts/sep. kl. 10.00 ved Maglebjerg nr. 1-9. Skyggerne er midt på formiddagen ca. 6 m fra Maglebjergs sydlige kant.

Formiddagssituation den 21. marts/sep. kl. 10.00 ved Maglebjerg nr. 2. Skyggerne er midt på formiddagen ca. 6 m fra boligen sydlige skel.

Vintersolhverv – årets korteste dag

Formiddagssituation den 21. dec. kl. 10.00 ved Maglebjerg nr. 1-9. Skyggerne er midt på formiddagen ca. 5 m inde på grundene nord for Maglebjerg.


Formiddagssituation den 21. dec. kl. 10.00 ved Maglebjerg nr. 2. Skyggerne er midt på formiddagen ca. 15-20 m ind på boligens matrikel.


Middagssituation den 21. dec. kl. 12.30 ved Maglebjerg nr. 1-9. Skyggerne er midt på dagen umiddelbart syd for boligernes sydlige skel.

Landzonetilladelse

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og tekniske anlæg, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 35 stk. 1. Lokalplanen har således såkaldt ”bonusvirkning”. Bonusvirkningen gælder for solcellepaneler og de tilhørende stativer, indhegninger, teknikbygninger, læskure til dyr, parkering og transformerstation. På baggrund af bonusvirkningen fastlægger lokalplanen, at alle anlæggene skal fjernes af ejeren inden 1 år efter driften af anlægget er ophørt. Arealerne skal reetableres til nuværende stand, dog kan beplantningsbælter opretholdes.