Statslig og regional planlægning

Der er ingen overordnede statslige planer, der er relevante i området. Staten har dog en række interesser, som i vid udstrækning er indarbejdet i kommuneplanen for Holbæk Kommune.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil forblive i landzone.

Området er ikke omfattet rammer for lokalplanlægning, men er udelukkende omfattet af kommuneplanens retningslinjer. Etablering af et solcelleanlæg er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da området ikke er udlagt til teknisk anlæg eller erhvervsområde. For at muliggøre etablering af solcelleanlægget er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. Kommuneplantillægget stiller krav til afskærmende beplantning.


Grænsen for lokalplanområde markerer den fremtidige kommuneplanramme

Sektorplaner/temaplaner

Området er omfattet af Landskabsplan område 11. Gislinge.

Landskabsplanens målsætning er, at planens beskrevne område 11 bør bevares som åbent landbrugsland, hvor landbruget med mellemstore gårde og markstrukturer er dominerende. Lammefjordsengene i område 11’s nordlige del nord bør bevares som et område fri for bebyggelse. Det anbefales, at der kan ske en vis form for byudvikling omkring Svinninge, Gislinge, Hagested og Mårsø uden, at det i væsentlig grad påvirker området negativt. Derimod bør der ikke ske byudvikling i de resterende landsbyer i området. Da område 11 allerede er visuelt påvirket af tekniske anlæg såsom vindmøller og siloer, bør der ikke etableres flere anlæg af denne art i området.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et teknisk anlæg i form af solceller, hvilket umiddelbart er i konflikt med anbefalingerne i Landskabsplanens område 11. Gislinge. Der er dog tale om en midlertidig anvendelse, idet det vurderes, at anlægget har en levetid på ca. 30 år. På denne baggrund vurderes det, at det planlagte ikke er i strid med landskabsplanen. For at reducerer væsentlig påvirkningen af landskabet indeholder lokalplanen endvidere bestemmelser, der sikrer, at området omkranses af et beplantningsbælte, som skærmer solcelleanlægget.

Derudover går der, ifølge stiplanen for Svinninge en eksisterende rekreativ sti langs lokalplanens afgrænsning langs vejen, Maglebjerg.

Vedtagelsen af lokalplanen påvirker ikke stiplanen.

Eksisterende lokalplaner

Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

Planlægning i forhold til nabokommuner

I følge Planlovens § 29 b, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at etablering af solcelleanlæg mv. ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Området er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet er omfattet af en række udpegninger, som er beskrevet i de generelle retningslinjer i Kommuneplan 2017. Disse retningslinjer og udpegninger er beskrevet herunder.

Solenergianlæg
Generel retningslinje 8.2.2:
Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) kan som udgangspunkt placeres i erhvervsområder.

Lokalplanens forhold til retningslinjerne:

Der er ikke eksisterende erhvervsområder, der muliggør etablering af så stort et solenergianlæg. Derfor udarbejdes der sideløbende med lokalplanen et kommuneplantillæg.

Skovrejsning
Kommunerne skal som udgangspunkt sikre nye områder til erstatning, hvis eksisterende skovrejsningsområder reduceres. Den samlede udstrækning af arealet med skovrejsningsområder i en kommune skal så vidt muligt fastholdes (planlovens § 1, § 11 a, stk. 1, nr. 11 og skovloven § 1) (ansvarlige myndigheder: Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet)

Den vestlige del af lokalplanområdet er beliggende i et område, som i Kommuneplan 2017 er udpeget til skovrejsningsområde. I den nordøstlige del af lokalplanområdet er skovrejsning uønsket. Når driften af solcelleanlægget ophører skal området tilbageføres til landbrugsområde. Det vurderes derfor, at skovrejsningsområdet ikke skal udtages af udpegningen, og at der derfor ikke skal udlægges erstatningsområde for skovrejsning.


Områder med skovrejsning er vist med grøn signatur. Gul signatur viser områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Drikkevandsinteresser
Kommunen skal som hovedregel friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg (bek. nr. 1697 af 21. december 2016, § 2, stk. 1) (ansvarlig myndighed: Miljøstyrelsen)

Lokalplanområdet er beliggende inden for et området udpeget til særlige drikkevandsinteresser (OSD). Etablering af solcelleanlæg medfører ikke en potentiel trussel mod drikkevandsinteresserne.


Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Kirkeomgivelser
Generel retningslinje 5.1.2:
Tekniske anlæg, som skal placeres i det åbne land, skal så vidt muligt placeres, så de ikke virker dominerende eller forstyrrende. Der skal ved udformning og placering tages hensyn til landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsplanens anbefalinger skal følges.

Generel retningslinje 5.3.1:
Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

Generel retningslinje 5.3.2 knyttet til udpegede områder:
Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelser må byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning ikke gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken væsentligt.

Lokalplanens forhold til retningslinjerne:
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kirkeomgivelser ved Kundby Kirke.

De visuelle konsekvenserne af et projekt på baggrund af lokalplanen er beskrevet i bilag B Visualiseringer. Som beskrevet i bilaget vil etableringen af det kommende solcelleanlæg med en maksimal højde på solpanelerne på 4 m og det fuldt udvoksede beplantningsbælte dække for indblik til Kundby Kirke. Med en afstand til Kundby Kirke på 2,4 km er kirken i dag synlig fra Maglebjerg, men dog lille i horisonten.

Da Kundby Kirkes betydning i landskabet ved Maglebjerg således er lille, vurderes lokalplanens anvendelse derfor ikke at påvirke de kulturhistoriske forhold eller forringe oplevelsen af kirken væsentligt.


Lokalplanområdet set fra Maglebjerg. Eksisterende forhold. Kundby Kirke kan anes i horisonten.


Visualisering af solcelleanlægget med opvokset beplantningsbælte

Lavbundsareal
Søerne inden for området er udpeget som lavbundsareal, hvilket vil sige, at arealerne ligger lavt i terrænet.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Generel retningslinje 6.1.1:
De udpegede særligt værdifulde landbrugsområder (…) skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Ved inddragelse af landbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal arealforbruget begrænses mest muligt. Større tekniske anlæg skal søges placeret uden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

Lokalplanens forhold til retningslinjerne:
Lokalplanområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. I forhold til retningslinje 6.1.1 er solcelleanlægget et teknisk anlæg, som ligger i området midlertidigt. Det vurderes derfor, at der er tale om den type anlæg, som oftest placeres i landzone. Når driften af solcelleanlægget ophører og anlægget fjernes tilbageføres området til landbrugsområde.

Ikke fredede fortidsminder
I den nordvestlige del af lokalplanområdet er der registreret en bosættelse fra oldtiden.

Fortidsmindet er ikke fredet.

Landskabsområder
Generel retningslinje 5.1.2:
Tekniske anlæg, som skal placeres i det åbne land, skal så vidt muligt placeres, så de ikke virker dominerende eller forstyrrende. Der skal ved udformning og placering tages hensyn til landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsplanens anbefalinger skal følges.

Generel retningslinje 8.2.3:
Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) skal tilpasses omgivelserne og effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Lokalplanens forhold til retningslinjerne:
Lokalplanensområdet er udpeget som åbent landbrugsland, som er fladt og uden grænser. Lokalplanen tager betydelige hensyn til landskabsforhold, idet den fastsætter bestemmelser om etablering af afskærmende beplantningsbælter rundt om anlægget. Beplantningen skal være hjemmehørende arter, som også indgår i områdets eksisterende læhegn.

§ 3 beskyttede områder
Umiddelbart uden for lokalplanområdet findes to søer, der er udpeget som §3-områder.

De beskyttede naturområder bevares. Lokalplanens afgrænsning overholder naturbeskyttelseslovens afstandskrav til disse områder.

Natura 2000 områder og Bilag IV arter:
Området ligger ikke i nærheden af internationale natur- eller fuglebeskyttelsesområder og vil derfor ikke have påvirkning på disse. Nærmeste Natura 2000-områder er Sejerø Bugt og Saltbæk Vig, som er habitat- fuglebeskyttelses- og Ramsarområde. Områderne ligger ca.7,4 km fra planområdet (fugleflugtslinje). Lokalplanområdet er opland til Natura 2000 området.

Der er ikke konstateret bilag IV-arter inden for lokalplanområdet. Med områdets kommende anvendelse til solcelleanlæg i stedet for landbrugsformål, vurderes det, at planlægningen ikke vil medføre en negativ påvirkning af plante- og dyreliv i området. Det vurderes, at mange dyrearter har bedre mulighed for at leve og søge føde imellem solcellepanelerne.

Trafikforhold

Vejadgang til området vil foregå fra Maglebjerg. Det vurderes, at anvendelsen til solcelleanlæg ikke vil medføre øget trafik, da der kun er trafik til anlægget i forbindelse med servicering af anlægget og drift af et evt. dyrehold.