Støj

Der er i udgangspunkt ingen støj fra solceller. Det er de tekniske installationer omkring anlægget som danner lyd. I solcelleanlægget i Svinninge er det inverterer og transformerstationen, der danner lyd. Derfor er det afgørende for planlægning at der fastsættes støjkrav for anvendelsen af området, selv om det er landzone.

På baggrund af indledende støjberegninger fra lignende solcelleanlæg anbefales afstandskrav til bolig på hhv.:

  • Minimum 16 m for invertere
  • Minimum 100 m for transformerstationen.

Disse afstandskrav overholdes og sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes i omgivelserne. Invertere placeres sammen med selve solcellerne. Beplantningsbælte og engarealet langs Maglebjerg betyder, at afstandskravet på 16 m er overholdt ved de nærmeste boliger. Det udlagte område, hvor transformerstationen kan placeres, har en afstand på end 100 m til nærmeste bolig.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette godkendes af Holbæk Kommune, som kan kontaktes på jord@holb.dk

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er tidligere registreret et fund i lokalplanområdet nordvestlige. Der kan dog fremkomme yderligere fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med etablering af solcelleanlægget. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017), da planforslagene giver mulighed for etablering af et energiproduktionsanlæg, der er omfattet af lovens bilag 2, og det vurderes, at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Der er foretaget en afgrænsning af indholdet i miljøvurderingen. Denne afgrænsning har været i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningen er vedlagt miljørapporten.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten er i høring sammen med planforslaget.