I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er at:

  • udlægge området til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg, herunder solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige installationer,
  • minimere de visuelle konsekvenser fra anlægget igennem bestemmelser om placering, omfang og fremtræden af solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformerstationer og andre tilhørende installationer.
  • Sikre at solcelleanlægget bliver afskærmet af tætte beplantningsbælter, og
  • fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleanlæg, efter anlægget ikke længere er i drift.

2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 4, omfatter dele af matrikelnummer 1e Lammefjorden, Kundby samt alle parceller der efter d. 20. maj 2015 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres indenfor lokalplanens område.

2.3 Lokalplanen ligger i landzone, og skal forblive i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

3.1 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens §35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, dog jf.§ 3.2. Således har lokalplanen bonusvirkning.

3.2 Lokalplanens bonusvirkning er betinget af, at al byggeri og tekniske anlæg i området skal være fjernet af ejeren inden ét år efter driften er ophørt, og at lokalplanområdet bliver reetableret til nuværende stand og er overgået til landbrugsdrift. Herunder skal alle solpaneler, veje, skure og de for solcelleanlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformerstationer og andre tilhørende installationer være fjernet. Beplantningsbælterne i området kan dog opretholdes.
Note. Fjernelse af al byggeri og tekniske anlæg mv. i området skal ske uden udgift for det offentlige.

4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg, herunder solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformerstationer, invertere og andre tilhørende installationer. Dog jf. § 3.2 og 4.2. Lokalplanområdet er vist på kortbilag 5.

4.2 I lokalplanområdet kan der etableres dyrefolde med græssende dyr.

5.1 Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og struktur.

6.1 Byggeri og anlæg til solcelleanlægget, herunder solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformerstationer, invertere og andre tilhørende installationer skal etableres indenfor byggefeltet, der er vist på kortbilag 5. Det samme gælder skure til græssende dyr. Dog jf. § 6.2 og 6.3. Byggefelterne holder en afstand på 5 m. til de beplantningsbælter, der er vist på kortbilag 5.1 og 5.2.

6.2 Teknikbygninger/transformerstationer og invertere skal etableres mindst 128 m fra skel mod den naboejendom, der er markeret på kortbilag 5. Grænsen på 128 m er markeret særskilt på kortbilaget.

6.3 Skure til græssende dyr skal etableres mindst 20 m. fra skel mod de naboboligejendomme, der er markeret på kortbilag 5.1 og 5.2.

6.4 Solcellepanelerne skal etableres i lige øst-vestgående rækker med en indbyrdes afstand mellem rækkerne på mindst 6,5 m. Et tværsnit af princippet for opstilling af solcellepanelerne fremgår af kortbilag 6.

6.5 I delområde I må der opstilles op til 24 teknikbygninger/transformatorstationer og i delområde II må der opstillesmå der opstilles op til 36 teknikbyginger/transformatorstationer. Grundarealet af den enkelte teknikbygning/transformatorstation må være maks. 10 m². Højden på bygningerne må maks. være 2.5 m.

6.6 I hvert af delområderne I og II kan der etableres op til 30 m² skure til græssende dyr. Grundarealet af det enkelte skur må dog ikke overstige 10 m² og højden på skurene må ikke overstige 2,5 m.

7.1 Solcellepanelerne i området skal være antireflekterende, så de ikke medfører nogen form for refleksionsgener.

7.2 Alle solceller i planområdet skal fremtræde med samme farve, størrelse og udformning. Solcellepanelerne skal desuden etableres med en sydvendt hældning på mindst 20 grader og maks. 40 grader. Et tværsnit af princippet for opstilling af solpanelerne fremgår af kortbilag 6.

7.3 Intet byggeri, anlæg og installationer, skure m.v. må etableres med et glanstal, der overstier 20.

7.4 Farver på bygninger må kun forekomme som dæmpede jordfarver i blanding med sort og grå.

8.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Grevingevej via den eksisterende adgangsvej til vindmøllerne ved Hagesholm, som vist på kortbilag 5.

8.2 Der skal anlægges en vej A-A som adgangsvej til planområdet som vist på kortbilag 5.1. vejen skal etableres skal etableres jf. § 9.3.

8.3 Der kan i lokalplanområdet anlægges veje, der er nødvendige for solcelleanlæggets etablering, drift og vedligeholdelse.

8.4 Veje og stier må kun anlægges som ubefæstede arealer, f.eks med grus, og med en bredde på maksimalt 5 m.

8.5 Der skal etableres de nødvendige parkeringspladser i området.

9.1 Der må ikke ske nogen form for reklamering eller skiltning i området. I området kan der dog opstilles og opsættes mindre oplysnings- og henvisningsskilte inden for byggefeltet vist på kortbilag 5 eller på de faste hegn i området. Det enkelte oplysnings- og henvisningsskilt må have en størrelse på maks. 0,25 m2 og må ikke etableres højere end 2,5 m.

10.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere end 1 meter fra beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5. Dog jf. § 10.2.

10.2 Der må ikke ske nogen form for terrænregulering i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

10.3 Terrænregulering må ikke ske med en hældning, der er stejlere end 1:2.

11.1 Der må ikke ske nogen former for oplag i lokalplanområdet.

11.2 Der skal etableres beplantningsbælter, til visuel afskærmning af solcelleanlægget, som vist på kortbilag nr. 5. Beplantningsbælterne skal desuden etableres jf. § 11.3.

11.3 Beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5, skal minimum bestå af 3 rækker beplantning og have en bredde på mindst 5 m.
Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter i en blanding af løvfældende træer og buske, og skal etableres så de i udvokset stand vil være tætte og have en højde på mindst 3 m.

11.4 Beplantningsbælterne kan brydes til vejadgang, som vist på kortbilag nr. 5. Arealet til vejadgangene, som friholdes for beplantning, må have en bredde på maks. 7 m.

11.5 Beplantningsbælterne, som er vist på kortbilag 5, skal genetableres, hvis fældning af træer og/eller buske bliver nødvendig.

11.6 Der kan etableres trådhegn i lokalplanområdet. Trådhegn skal etableres på indersiden af beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5. Trådhegn må have en højde på maks. 2,2 m.

11.7 Lokalplanområdet skal tilplantes med græs. Dette gælder dog ikke vejarealer og arealerne til beplantningsbælter, der fremgår af kortbilag 5.1 og 5.2.

11.8 Der må ikke etableres nogen form for udendørs belysning i lokalplanområdet.

12.1 Ledninger skal føres i jorden.

13.1 Solcelleanlæg, herunder solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige
teknikbygninger/transformerstationer og andre tilhørende installationer mv. må ikke tages i brug, før:

  • der er etableret beplantningsbælter jf. § 11.2 – 11.4.
  • planområdet er tilplantet med græs jf. § 11.7.
  • vej A-A er etableret jf. § 8.2.

13.2 Inden et år efter ophør på driften af solcelleanlægget i planområdet skal al byggeri, tekniske anlæg mv. være fjernet og arealet skal være overgået til landbrugsdrift jf. § 3.2.

14.1 Inden lokalplanens realisering skal landbrugspligten for området søges ophævet midlertidigt i 30 år. Efter de 30 år kan landbrugspligten eventuelt søges ophævet for en ny periode. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før den rette myndighed har godkendt den ændrede arealanvendelse. Ved lokalplanens vedtagelse er NaturErhvervsstyrelsen myndighed på landbrugspligten.

14.2 Dyrehold i området på f.eks. mere end 10 moderfår med 10 lam kræver en dispensation fra miljøaktivitetsbekendtgørelsen af Holbæk Kommune.