Anvendelse

Lokalplan 6.15 giver mulighed for etablering af solcelleanlæg med tilhørende installationer, herunder teknikbygninger/transformerstationer og invertere. Videre kan der opstilles skure til græssende dyr i området. Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser om omfang og placering af byggeri i området. Herunder f.eks. at grundarealet på teknikbygninger og transformatorstationer ikke må overstige 10 m² for den enkelte bygning.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solcelleanlæggets ydre.

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælter rundt om solcelleanlægget, samt vejadgang fra Grevingevej via eksisterende vejadgang til vindemøllerne ved Hagesholm. Lokalplanen sikrer endvidere, at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke er i brug.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil efter lokalplanens endelige vedtagelse fortsat være i landzone.

Lokalplanområdets afgrænsning.

Byggeri og tekniske anlæg

Solcelleanlægget består af solpaneler ophængt på stativer. Stativerne med solcellepanelerne opstilles serieforbundet i øst-vest vendte rækker. Herudover består anlægget af tilhørende transformerstationer og invertere. En inverter sørger for at omdanne den producerede jævnstrøm fra solcelle panelerne til 230 Volt.

Lokalplanen fastlægger at solcellepanelerne skal placeres i lige øst-vestgående rækker, med en ensartet afstand imellem rækkerne på mindst 6,5 m. Højden på solcellepanelerne skal være minimum 2 m. og maksimalt 2,5 m. Der stilles desuden krav til om, at solcellepanelerne skal fremstå med en ensartet fremtoning og herunder at de skal være antireflexbehandlede. Et tværsnit af princippet for opstillingen af solcellepaneler fremgår af illustrationen herunder.

Princippet for opstilling af solcellepaneler i planområdet. Princippet fremgår også af kortbilag 6.

De teknikbygninger, der er nødvendige for anlæggets drift, må hver især have et grundareal på maksimalt 10 m² og en højde på maksimalt 2,5 m. Der kan opstilles op til 60 teknikbygninger/transformatorstationer i området, der svarer til ca. én teknikbygning/transformatorstation pr. ha.

I området kan der opstilles skure til græssende dyr i området. I hvert af de 2 delområder, kan de opstilles skure med et samlet areal på maksimalt 30 m². Højden på skurene må ikke overstige 2.5 m.

Veje og stier

Planområdet må kun vejbetjenes fra Grevingevej via en ny adgangsvej i forlængelse af adgangsvejen til eksisterende vindmøller ved Hagesholm, som vist på kortbilag 5. I området kan der desuden anlægges interne veje og stier, der er nødvendige for solcelleanlæggets anlæg, drift og vedligehold. De interne veje og stier må kun anlægges som ubefæstede arealer, med en bredde på maksimalt 5 m.

Beplantning

Der skal etableres beplantningsbælter, til visuel afskærmning af solcelleanlægget, som vist på kortbilag 5. Beplantningsbælterne skal være tre-rækkede og have en bredde på minimum 5 meter. Beplantningsbælterne skal desuden etableres, med både løvfældende træer og buske, så de i udvokset stand kan være tætte og have en højde på mindst 3 m. Bestemmelserne om tæthed og minimumshøjde på beplantningsbælterne er fastsat for at sikre så stor visuel afskærmning som muligt, samtidig med at der tages hensyn til skyggekast på solcelleanlægget, der mindsker el-produktionen. Beplantningsbælterne må alle steder gerne være højere end den anførte minimumshøjde. De eksisterende læhegn, der er etableret i selve lokalplanområdet kan indgå i beplantningsbælterne.

Af hensyn til vejadgang til solcelleanlægget, kan beplantningsbæltet brydes til dette formål, og eksisterende beplantning kan integreres i det kommende beplantningsbælte. Der må ikke etableres nogen form for byggeri i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

Lokalplanen sikrer, at arealerne mellem solcellerne bliver tilsået med græs. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at området kan afgræsses af dyr, fx får.