Omgivelser og beliggenhed

Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 22 ha., beliggende på Lammefjorden, ca. 600 m. vest for Grevingevej og ca. 775 m. fra kommunegrænsen mod Odsherred Kommune. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift, herunder dyrkning og afgræsning.

Planområdets placering på Lammefjorden. Området er markeret med gult. Hovedvejen rute 21 fremgår til højre i luftfotoet. En gengivelse af planområdet og dets umiddelbare omgivelser fremgår af Kortbilag 1.

Lokalplanområdet grænser op til de eksisterende vindmøller ved Hagesholm og har adgangsvej fra Grevingevej via den eksisterende adgangsvej til vindmøllerne. Området er desuden delvist afgrænset af levende hegn. Den eksisterende bevoksning i og omkring lokalplanområdet består af mindre skovplantninger og levende hegn, som opdeler landskabet i mindre felter, se illustrationen herunder. Terrænet er fladt, som konsekvens af den inddæmmede Lammefjord.


De eksisterende læhegn i og ved lokalplanområdet.

Lokalplanområdets nære omgivelser består af fritliggende gårdejendomme og markparceller. Nord for lokalplanområdet ligger vindmøllerne ved Hagesholm. Syd for Lokalplanområdet løber Svinninge-Audebo-kanalen, som er en del af et større sammenhængende landskabsbælte, der strækker sig fra Svinninge i vest til Audebo Plantage i øst. Lokalplanområdet og dets omgivelser fremgår af kortbilag 1.

Engarealerne er udpeget af Holbæk kommune som et værdifuldt naturområde og større sammenhængende landskab. Lokalplanområdet ligger således tæt på et område, som af Holbæk Kommune er udpeget som særligt værdifuldt. Miljørapportens landskabsanalyse har ikke registreret nogen lokaliteter, hvor det er vurderet, at lokalplan nr. 6.15 vil påvirke oplevelsen af de udpegede områder væsentligt.

Lokalplanområdets placering i Holbæk Kommune. Placeringen er markeret med den orange prik.

Områdets zonestatus

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.