Statslig og regional planlægning

Statslige interesser i kommuneplanlægningen
I ”oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” er der ikke fastlagt nærmere ang. solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 blev udsendt ”Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg” Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by og landzoneprincipperne. Det er dog naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede placering.

Placeringen af det ca. 22 ha stort solcelleanlæg på Lammefjorden ligger i det åbne land. Placeringen er fastlagt på baggrund af en vurdering om, at det er uhensigtsmæssigt at placere et teknisk anlæg med det omfang bynært. Placeringen af et solcelleanlæg på ca. 22 ha. i direkte tilknytning til eksisterende byområder, vil i høj grad begrænse byudviklingsmulighederne i den pågældende by. Videre kan større solcelleanlæg med bynær placering på sigt nødvendiggøre planlægning for afkoblede byområder, der ligger på ydersiden af livløse solcelleområder, modsat selve byen. Kommuneplan 2013 -25 for Holbæk Kommune muliggør aktuelt ikke etablering af et solcelleanlæg på 22 ha. Med udgangspunkt i ovennævnte vurdering, ønsker Byrådet ikke at planlægge for et teknisk anlæg af det omfang med en bynær placering.

I kommuneplantillæg nr. 15 er der redegjort nærmere for placeringen af solcelleanlægget, herunder bliver også alternative placeringer af anlægget belyst og vurderet.

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med den statslige planlægning.

Den regionale udviklingsstrategi
Region Sjælland ønsker at være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer. CO2-udledningerne skal reduceres, bl.a. ved en langsigtet omstilling til et system, der er baseret på vedvarende energikilder. På den baggrund er det vurderet, at ny planlægning for et solcelleanlæg til fulde er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er afgrænset, så det ikke er beliggende i kystnærhedszonen.

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

I henhold til gældende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, skal der foretages en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Det vurderes ikke, at planen vil påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt (EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde eller Ramsar område), da de nærmeste områder er beliggende, ca. 9 km vest for planområdet nærmere betegnet Sejerø Bugt, Nekselø og Saltbæk Vig samt Bjergene Diesebjerg og Bollinge Bakke.

Lokalplanen vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste område er ca. 10 km øst for planområdet, EF-habitatområde Udby Vig.

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for værdifulde naturområder og potentielle naturområder. Planområdet er dog ikke registreret som dette. På den baggrund vurderes det, at planerne ikke vil medføre en negativ påvirkning af dyreliv.

Lokalplanen sikrer, at området bliver tilplantet med græs og at der bliver etableret yderligere læhegn/beplantning i området. Ligeledes muliggør lokalplanen, at området afgræsses, f.eks. af får. På den baggrund vurderes det, at betingelserne for dyrelivet i området vil blive forbedret.

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for værdifulde naturområder og potentielle naturområder. Planområdet er dog ikke registreret som dette. Desuden anvendes lokalplanområdet i dag til landbrugsformål. På den baggrund vurderes det, at planerne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af planteliv i området.

Udviklingsstrategi 2012

Det er vurderet, at etableringen af området med solceller er i overensstemmelse med intentionerne i Holbæk Kommunes udviklingsstrategi. I udviklingsstrategien står følgende:

”I Holbæk Kommune mener vi det er vigtigt at tage ansvar for fremtiden. De næste generationer skal have gode muligheder for at få opfyldt deres behov. De naturgivne ressourcer, jordens, vandets og luftens kvalitet, skal ligesom kulturarven og den biologiske mangfoldighed bevares for vores efterkommere. Holbæk Byråd ønsker gennem arbejdet med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden.”

Kommuneplan 2013-2025

Området er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone, og der findes ingen kommuneplanramme for størstedelen af området. Kun en mindre del af området er omfattet af rammeområde 6.T01, der udgør rammebestemmelserne for vindmøllerne ved Hagesholm. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Kommuneplan 2013-25.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Kommuneplantillæg 15 udlægger et nyt rammeområde 6.T03, der fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg. Ligeledes fastlægger tillægget en retningslinje for solcelleanlægget med samme afgrænsning som rammeområde 6.T03 og justerer afgrænsningen på rammeområde 6.T01. Efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 15, er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
En del af planområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde jf. retningslinje 6.1.1 i Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Retningslinjen fastlægger, at tekniske anlæg som udgangspunkt skal forøges placeret uden for de udpegede, særligt værdifulde landbrugsområder, og ellers skal deres arealforbrug søges mindsket. Retningslinjen forhindrer ikke planlægning for tekniske anlæg i de særligt værdifulde landbrugsområder, og derfor vurderes det, at lokalplanen ikke strider mod retningslinjen. Desuden vurderes det i den konkrete sag hensigtsmæssigt at inddrage særligt værdifulde landbrugsområder til netop et større solcelleanlæg. Pga. vindmøllerne nordøst for området, er der en eksisterende el-infrastruktur nær planområdet, som med stor fordel kan udnyttes af solcelleanlægget. Yderligere understøtter planlægningen for solcelleanlæg i allerhøjeste grad de målsætninger, som både Staten, Regionen og Holbæk Kommune har på området.

Husdyrbrug
Planområdet er udpeget til et område med større husdyrbrug jf. retningslinje 6.1.2. Inden for de udpegede områder til større husdyrbrug må der ikke planlægges for byggeri og anlæg, der er en hindring for industrilandbrugets driftsbygninger. Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 6.15 er i overensstemmelse med retningslinjen. Solcelleanlæg og bygninger til industrilandbruget kan uden problemer etableres ved siden af hinanden.

Landskabsplan og beplantning
Planområdet er i kommunens Landskabsplan beliggende i det område, der er benævnt Lammefjorden. Området er beliggende ved Holbæk kommunes nordlige grænse til Odsherred Kommune og ca. 8 km nordvest for Holbæk by. Jf. Landskabsplanen er det anbefalingen at: ”Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed og bør bevares som afvandet fjordområde med landbrug som den primære anvendelse. Det meget åbne, flade landskab i stor skala, er en stærk karakter i området og bør bevares og styrkes.”

Solcelleanlæggets skala indpasser sig til områdets karakteristiske store skala. Solcelleanlægget vil have en stærk horisontal struktur, og har på ingen måde vertikale strukturer. De beplantningsbælter, som lokalplanen sikrer etableringen af, passer i type til områdets eksisterende læhegn. På grund af det flade landskab og lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælter, vil der i det flade landskab være et meget begrænset indblik til selve solcelleanlægget. Landskabsplanen anbefaler ikke et decideret forbud mod etablering af tekniske anlæg på Lammefjorden, og derfor er det vurderet, at lokalplanen ikke strider mod landskabsplanen. Særligt ikke, når lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantningsbælter, som er med til at sikre at anlægget indpasses i områdets skala.

Der er udarbejdet visualiseringer, der som fremgår af den tilhørende Miljørapport. Af visualiseringerne ses det, at anlægget ikke ændrer landskabets karakter. Lokalplanen stiller detaljerede krav til beplantningsbæltet mht. højde, bredde, at det er tætsluttende og at det er egnstypiske træer og buske. Dette er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Kommuneplan, der fastlægger følgende i retningslinje 8.3.3.

  • Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) skal tilpasses omgivelserne og effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Eksisterende lokalplaner

En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 6.11A for vindmøllerne ved Hagesholm. Der er tale om et mindre areal, der udlægges til vejadgang for solcelleanlægget.

De dele af lokalplan 6.11A, der er omfattet af lokalplanafgrænsningen for lokalplan 6.15, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan 6.15. Aflysningen har ingen indflydelse på mulighederne for vindmøller i lokalplanområde 6.11A.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil påvirke planlægningen i nabokommuner. På det nærmeste sted ligger planområdet godt 550 m. fra kommunegrænsen.