Visuel påvirkning af miljøet

Solecelleanlægget påvirker det visuelle miljø. Ved opsætning af solceller i terræn i det åbne land, skal der i særlig grad vises hensyn til landskabet, dens visuelle karakter og den bebyggelsesmæssige sammenhæng som anlægget placeres i.

For at mindske påvirkningen af det visuelle miljø fastlægger lokalplanen som nævnt bestemmelser om afskærmende beplantning. Beplantningsbælterne vil i type passe til områdets eksisterende læhegn og vil på grund af det flade landskab begrænse indkigget til selve solcelleanlægget. Der er udarbejdet visualiseringer til miljørapporten for at vurdere synligheden af solcelleanlægget i forhold til omgivelserne. For tydeligt at illustrere, hvordan udsynet til området til solcelleanlægget/beplantningsbælterne vil ændres, er der for hvert visualiseringspunkt vist en før og efter situation. I flere af visualiseringerne er der ikke forskel på de to situationer. Miljørapportens visualiseringspunkter fremgår af kortet herunder.

De 4 punkter, som danner udgangspunkt for visualiseringerne i miljørapporten.

Alle visualiseringer fremgår af den udarbejdede miljørapport. De udarbejdede visualiseringer viser, at beplantningsbælterne svarer til de eksisterende læhegn i skala og derfor ikke medfører en væsentlig forandring i landskabet. Samtidig har beplantningsbælterne den afskærmende effekt. Lokalplanen sikrer etablering af beplantningsbælterne, som vil skærme selve solcelleanlægget.

Støj

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” fastlægger vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder tekniske anlæg, der ligger i forskellige typer af områder.

Miljøstyrelsens vejledning fastlægger dog ikke konkrete grænseværdier for solcelleanlæg placeret i det åbne land, men at støjgrænsen ved den nærmest liggende enkeltbolig ikke må overstige grænseværdierne for områder for blandet bolig-og erhvervsbebyggelse samt centerområder. De vejledende grænseværdier for den nærmeste liggende enkeltbolig er således 45 dB(A) om dagen, 40 dB(A) om aftenen og 35dB(A) om natten.

Ifølge datablad for de invertere, som skal anvendes i solcelleanlægget, er det maksimale støjniveau 58 dB(A) målt ved støjkilden, og 40 dB(A) for de transformere der påregnes anvendt i tilknytning til solcelleanlægget. Databladet fremgår af et bilag i den udarbejdede miljørapport.

Der er gennemført beregninger, der godtgør, hvor langt de støjende dele fra solcelleanlægget skal være placeret fra nærmeste skel ved nærmeste bolig, således at solcelleanlægget ikke vil medføre støj ved boligen. På den baggrund sikrer lokalplanen, at teknikbygninger/transformatorstationer samt invertere skal etableres mindst 128 m fra de nærliggende naboejendomme.

Det er vurderet, at solcelleanlægget ikke vil medføre en væsentlig ændring af støjudbredelsen fra de nærliggende vindmøller. Nærmere oplysninger om dette fremgår af den udarbejdede miljørapport.

Jordforurening

Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er deponeret affald eller er sket forurening af jorden. Området er således ikke kortlagt som jordforurenet.

Hvis der ved grave og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Natur, Miljø og Landskab, Holbæk Kommune, jf. jordforureningslovens § 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Grundvand

Planområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Det forventes, at arealerne hverken vil blive gødet eller sprøjtet med bekæmpelsesmidler og at solcellepanelerne højst skal rengøres med almindeligt vand 1-2 gange om året. Det er vurderet, at arealanvendelsen bliver ændret til mere grundvandsbeskyttende karakter. Særligt fordi der i dag er intensiv landbrugsdrift på området, og at arealerne forventeligt, hverken vil blive gødet eller sprøjtet med bekæmpelsesmidler, når der er etableret solcelleanlæg.

Refleksioner

Projektets solcellepaneler er optimeret til ikke at reflektere solens stråler. Panelernes spejlende refleksion er minimeret ved, at der benyttes paneler med jernfattigt glas og en specialfilm, som sikrer lav refleksion på under 3%, hvilket er mindre end en tiendedel af refleksionen fra et almindeligt vinduesglas. Overfladens struktur øger transmissionen fra solen gennem glasset, og mindsker refleksion af solens stråler.

For at undgå refleksionsgener sikrer lokalplanen, at solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlede.

Oplag og affald

Der må inden for lokalplanområdet ikke ske nogen form for oplag eller affald. I anlæggets driftsperiode vil der kun forekomme affald i forbindelse med vedligeholdelse af anlægget.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fortidsminder i området eller i områdets umiddelbare nærhed.
Holbæk Museum har udtalt, at der blev fundet arkæologiske interesser i forbindelse med udvidelsen af hovedvejen rute 21 øst for planområdet. I forbindelse med etableringen af vindmøllerne og deres adgangsveje nord for området fulgte museet desuden anlægsarbejdet. Alle steder kunne det konstateres, at der udelukkende findes marint sand under muldlaget.

Der er sket begrænsede arkæologiske fund i og omkring selve planområdet. Rent geologisk er der dog ikke noget der tyder på, at der findes ukendte øer og holme i området, hvorpå der kan findes bopladser og lignende. På den baggrund vurderer museet, at det ikke er sandsynligt, at der findes arkæologiske interesser inden for planområdet.

Stativer til paneler og teknikbygninger/transformerstationer vil udelukkende blive fastgjort med punktfundering. Hvis der er væsentlige arkæologiske interesser i området, som vil blive påvirket af punktfunderingen, skal interesserne jf. museumsloven udgraves inden projektets realisering. Derfor vurderes planforslagene uanset hvad ikke at medføre en væsentlig påvirkning af arkæologiske interesser – og forholdet inddrages ikke i miljøvurderingen.

Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening/scoping af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget giver mulighed for anlæg, der er omfattet af lovens bilag 4, stk 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).

Det er vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser, § 3, stk. 2. Især fordi planområdet omfatter et areal på omkring 56 ha., der ligger for sig selv uden tilknytning til en by. På den baggrund er der krav om, at der udarbejdes en miljøvurdering til planforslagene.

Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en miljørapport, der er en kombineret miløvurdering og VVM redegørelse. Miljørapporten er i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkningerne på miljøet (VVM) af et konkret projekt.

Planlægningen giver mulighed for et solcelleanlæg, der er omfattet af lovens bilag 3, stk. 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Således kan der være krav om en VVM screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse og VVM tilladelse til anlægget. En VVM tilladelse erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning. De kriterier der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle mijøpåvirkning.

Lokalplanforslaget er blevet udarbejdet på baggrund af et konkret projekt for etablering af et solcelleanlæg på Lammefjorden. Det konkrete projekt er vurderet VVM pligtigt, idet der er krav om miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplanforslag 6.15 og at der er samtidighed mellem plan og projekt.