Landbrugspligt

Der er noteret landbrugspligt på matr. nr. 1e,1ax,52a, Kundby, Lammefjorden og matr. nr. 1h,15b,15a, Gislinge Lammefjorden. Alle ejendomme inden for lokalplanområdet anvendes således i dag til landbrugsdrift, herunder dyrkning og afgræsning.,
Inden lokalplanens realisering skal landbrugspligten for området søges ophævet midlertidigt i 30 år. Efter de 30 år kan landbrugspligten eventuelt søges ophævet for en ny periode. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før den rette myndighed har godkendt den ændrede arealanvendelse. Ved lokalplanens vedtagelse er NaturErhvervsstyrelsen myndighed på landbrugspligten.

Landzonetilladelse

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og landzone, jf. planlovens§35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Således har lokalplanen den såkaldte ”bonusvirkning”. På baggrund af bonusvirkningen fastlægger lokalplanen samtidig, at alle anlæg, bygninger, veje og øvrige installationer i området skal fjernes af ejeren inden ét år efter driften af anlægget er ophørt. Arealerne skal reetableres til nuværende stand, dog kan beplantningsbælterne opretholdes.

Der skal således kun søges zonetilladelse til anvendelse af arealet, hvis den ansøgte anvendelse ikke til fulde er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I så fald vil der dog også være krav om dispensation fra lokalplanen.

Dyrehold

Dyrehold i området på f.eks. mere end 10 moderfår med 10 lam kræver en dispensation fra miljøaktivitetsbekendtgørelsen af Holbæk Kommune. Hvis bestanden overstiger dette, er der tale om erhvervsmæssigt dyrehold.

Øvrige tilladelser

Anlægget kræver byggetilladelse, lokalplanens bonusvirkning erstatter ikke dette krav.