I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

 

1.1 Lokalplanens formål er at:

  • udlægge området til tekniske anlæg i form af solenergianlæg med tilhørende byggeri og anlæg.
  • sikre etablering af afskærmende beplantning, så solenergianlægget afskærmes fra omgivelserne.
  • fastlægge den maksimale højde på byggeri og tekniske anlæg,
  • minimere de visuelle konsekvenser fra lukkede tanke i området.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 4.

2.2 Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 11an, 79f og en del af matrikelnummer 11d, 11ao, 3v, 3aa og 79a, Jyderup By, Jyderup.

2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg, herunder (både) solvarmeanlæg og/eller solcelleanlæg. I området kan der etableres solfangere, solcellepaneler, akkumuleringstank, teknikbygning og andet byggeri og anlæg med tilknytning til anlæggets drift. Herudover ligger en mindre del af planområdet inden for § 35 vejbyggelinje og kan anvendes herefter.

3.2 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som er vist på kortbilag 5. Delområdernes anvendelse fastlægges til:
I: Solenergianlæg, teknikbygning, akkumuleringstank, adgangsvej og parkeringsareal samt beplantningsbælte
II: Jernbane

3.3 Holbæk Kommune kan tillade, at området anvendes til afgræssende kreaturer

3.4 I området kan der etableres skure og faciliteter til græssende dyr.

4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med områdets disponering og struktur

 

Bebyggelsens omfang

5.1 Inden for delområde I må der etableres en teknikbygning med tilknytning til områdets anvendelse til solenergianlæg. Teknikbygningen må have et areal på op til 200 m2 og en højde på op til 8,5 m, dog jf. § 5.4

5.2 Inden for delområde I må der etableres én akkumuleringstank med et grundareal på 200 m2. Akkumuleringstanken kan etableres med en højde på op til 22 m og skal i øvrigt etableres jf. §§ 5.4 og 6.1.

5.3 Inden for delområde I må der etableres ét skur til græssende får på op til 50 m2, dog jf. § 5.4.
Placering af bebyggelse

5.4 I delområde I skal byggeri etableres inden for byggefeltet vist på kortbilag 5. Dog kan skuret til græssende dyr også placeres inden for byggefeltet til solenergianlægget.

5.5 Der må ikke etableres byggeri inden for delområde II til jernbanen, der er vist på kortbilag 5.

5.6 Der må ikke etableres byggeri inden for § 35 vejbyggelinje, der er vist på kortbilag 5.

Lukkede tanke og skorstene

6.1 I delområde I skal akkumuleringstanken og skorstene fremstå i en lys grå farve, f.eks. RAL 70 35 (Light Grey).
Solenergianlæg

6.2 Solpaneler (solceller og solfangere) skal være antirefleksbehandlede, så der ikke opstår refleksgener.

Veje

7.1 Vejadgangen til planområdet må kun ske fra Lynggårdsvej, som vist på kortbilag 5.

7.2 Vejadgangen til planområdet fra Lynggårdsvej skal have en bredde på maks. 6 m.

7.3 Der kan etableres interne veje med en bredde på maks. 6 m i delområde I jf. § 7.4 og 8.5.

7.4 Der må ikke etableres veje i beplantningsbælterne eller inden for reservationen til jernbanen. Der må kun etableres veje inden for § 35 vejbyggelinje med tilladelse fra Vejdirektoratet.

7.5 Veje skal følge terrænet.

Parkering

7.6 I delområde I skal der etableres minimum 2 parkeringspladser.

8.1 Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre virksomheder er ikke tilladt.

8.2 Skilte må ikke være gennemlyste, ej heller skrift og logo.

8.3 Der kan kun opstilles ét større fritstående skilt i planområdet. Skiltet må være 2 m højt målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 2 m2. Skiltet skal desuden placeres ved vejadgangen til området, der er vist på kortbilag 5. Der må ikke skiltes på facader af teknikbygningen og skuret i området eller på akkumuleringstanken i området. Dog jf. § 8.4 og 8.5.

8.4 I området kan der opstilles og opsættes mindre oplysnings- og henvisningsskilte, dog ikke indenfor beplantningsbælter, vejreservation og reservation til jernbane, der er vist på kortbilag 2. Det enkelte oplysnings- og henvisningsskilt må ikke etableres med en højde på mere end 2,5 m over terræn.

8.5 Inden for vejreservationen og reservation til jernbane kan der dog opstilles de nødvendige skilte til hhv. vejen og jernbanen.

9.1 Terrænet må reguleres med +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Dog må der ikke ske terrænregulering indenfor beplantningsbælterne og reservation til jernbanen, der er vist på kortbilag 2.

Beplantning

10.1 Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter med en bredde på 5 m nord, øst og syd for området, mens der langs adgangsvejen til området skal etableres et 2 m bredt bælte, som vist på kortbilag 5. Beplantningsbælterne skal etableres, så de i udvokset stand er tætte og kan have en højde på mindst 3 m. Dog skal beplantningsbæltet langs jernbanen etableres, så det i udvokset stand kan have en højde på minimum 10 m.

10.2 Den sydligste del af planområdet kan få karakter af fri succession som vist på kortbilag 5. Herudover kan området benyttes til fremtidigt vejanlæg jf. vejdirektoratets udlagte § 35 vejbyggelinje.

10.3 Beplantningsbælterne skal bestå af egnskarakteristiske løvfældende træer og buske.

10.4 Området skal tilplantes med græs. Dette gælder dog ikke vejarealer og arealerne til beplantningsbælter, der er vist på kortbilag 5.

Faste hegn

10.5 I delområde I kan der etableres faste trådhegn til indhegning af områdets byggeri og anlæg samt indhegning til græssende får. Hegnene skal etableres på indersiden af beplantningsbælterne der er vist på kortbilag 5.

10.6 Faste hegn kan etableres med en højde på maks. 3 m målt fra terræn.

11.1 Der må kun etableres udendørs belysning i byggefeltet til tekniskbygning og akkumuleringstank. Belysningen kan bestå af belysning på bygningsdele, veje og parkeringsarealer med en lyspunkthøjde på maks. 4 m

12.1 Nyt byggeri i delområde I kan ved behov for vandforsyning tilsluttes kollektiv vandforsyning.

12.2 Området skal tilsluttes kloak i henhold til den gældende spildevandsplan.

12.3 I delområde I må der etableres tekniske anlæg til et solenergianlæg med en højde på op til 3 m.

12.4 I delområde I skal tekniske anlæg placeres inden for byggefeltet til solpaneler vist på kortbilag 5.

12.5 Der må ikke etableres tekniske anlæg inden for § 35 vejbyggelinjen, der er vist på kortbilag 5. Dette gælder dog ikke for tekniske anlæg med tilknytning til den nye vej.

12.6 Der må ikke etableres tekniske anlæg i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

12.7 Ledninger skal føres i jorden.

13.1 Ny bebyggelse og anlæg, herunder solenergianlægget må ikke tages i brug, før:

  • Der er etableret beplantningsbælter i delområde I jf. § 10.1.
  • Området er tilsluttet kloak jf. § 12.2.
  • Der er etableret parkeringspladser jf. 7.6.
  • Området er tilplantet med græs jf. § 10.4

14.1 Solenergianlægget kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19

14.2 Dyrehold som får inden for lokalplanområdet kræver en tilladelse fra Holbæk Kommune.

14.3 Vejadgang til planområdet fra Lynggårdsvej går igennem en § 35 vejbyggelinje og kræver derfor tilladelse fra Vejdirektoratet.