Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at sikre, at der kan etableres et solenergianlæg, akkumuleringstank og en teknikbygning i området. Solenergianlægget skal producere fjernvarme. Der er én vejadgang til området fra Lynggårdsvej i delområde I. Derudover må der etableres interne veje til den interne betjening, f.eks. til vedligeholdelse af solfangerne/solceller.

Anvendelse

Lokalplanområdet har to delområder for at sikre opdelingen af området i solenergianlægget med tekniske bygninger og akkumuleringstank, beplantningsbælter rundt om projektområdet samt et område til eksisterende jernbane med plads til elektrificering af banen.

Lokalplanområdet inddeles derfor i to delområder, der har følgende anvendelse:
I. Solenergianlæg, herunder solcelleanlæg og/eller solvarmeanlæg samt teknikbygning, akkumuleringstank samt adgangsvej, parkeringspladser og beplantningsbælter.
II. Jernbane

Planområdets inddeling i delområder kan ses på kortbilag 5. Inddelingen i delområder er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. F.eks. sikrer lokalplanforslaget, at teknikbygning og akkumuleringstank bliver etableret i den nordlige del af planområdet, der er skjult af det eksisterende beplantningsbælte langs med jernbanen, der har træer med en højde på op til 25 meter.

I delområde I kan der etableres indhegning til græssende får. For at får kan afgræsse indhegningen, er dispensation ved Holbæk Kommune nødvendig, idet fårehold som udgangspunkt ikke er tilladt i byzone.”

Generelt muliggør lokalplanforslaget omfattende byggeri og anlæg i området. Planforslagets anvendelsesbestemmelser suppleres derfor af en række bestemmelser, der er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. Bestemmelserne er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Byggeri og anlæg

I delområde I kan der etableres et solenergianlæg, hvor solpanelerne må have en højde på op til 3 meter. I delområdet kan der ligeledes etableres et skur til græssende får samt en akkumuleringstank og en teknikbygning. Der er udlagt et byggefelt til akkumuleringstank og teknikbygning. I delområdet er der to mindre lavninger der periodevis er vandfyldte. Disse bevares idet solpanelerne placeres på det eksisterende terræn, således at lavningerne stadig kan fyldes. De græssende får vil kunne drikke af vandhullerne i de perioder hvor de er vandfyldte.

I delområde I kan der etableres op til 450 m2 byggeri, hvor teknikbygningen må have en højde på 8,5 meter og akkumuleringstanken en højde på 22 meter. Lokalplanforslaget sikrer desuden, at byggeriet bliver etableret i en lys grå farve. Bestemmelsen om farve på byggeriet er med til at sikre, at de pågældende anlæg bliver mindre synlige for omgivelserne.

I delområde I vil der blive etableret interne veje, der muliggør vedligehold og adgang til solpanelerne i tilfælde af reparation eller ulykker.