Statslig og regional planlægning

Statslig og regional planlægning

Staten ønsker at løfte de store udfordringer, som klimaændringerne vil skabe og samtidig begrænse Danmarks afhængighed af fossile brændsler. Ligeledes har Region Sjælland en målsætning om, at Sjælland skal være den grønne region i Europa i 2020, herunder skal CO2-udledningerne reduceres.

Som udgangspunkt ønsker Staten, at tekniske anlæg som f.eks. solenergianlæg placeres i tilknytning til byer.

Det vurderes, at denne lokalplan er i overensstemmelse med ovennævnte statslige og regionale målsætninger. Særligt fordi lokalplanen muliggør etablering af et solenergianlæg i tilknytning til Jyderup by, der kan producere grøn energi.

Drikkevandsinteresser/Vandplanen

Området er omfattet af vandplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Planområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er kortlagt et mindre NFI-område (nitratfølsomt Indvindingsopland) syd for planområdet. Lokalplangrænsen rækker ikke ind over det udpegede NFI-område. Der er ikke kortlagt vandboringer inden for eller i nærheden af planområdet.

En forudsætning for placering af solenergianlæg i områder med drikkevandsinteresser er, at der ikke er alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsopland. Placeringen af solenergianlægget på den givne placering bunder dels i, at området i dag er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2013-2025, hvorfor der i forhold til risikoen for grundvandsforurening ikke sker en optrapning.

Endvidere er placeringen valgt for at placere solenergianlægget i tilknytning til den eksisterende by frem for i det åbne land, hvilket er i tråd med de statslige interesser jf. Naturstyrelsens udtalelse fra juni 2013. Solenergianlægget er således placeret ud fra en planfaglig begrundelse, der bygger på nærheden til byen og det eksisterende fjernvarmenet, samt begrænsningen af byspredning ud i det åbne land.

Hele Jyderup ligger inden for OSD-udpegningen, hvorfor der ikke er alternative placeringsmuligheder i tilknytning til Jyderup.

Det er endvidere en væsentlig begrundelse for anlæggets placering, at det er med til at støtte op om de statslige og kommunale mål for reduktion af udledningen af klimagasser ved at forsyne eksisterende fjernvarmekunder med varme uden udledning af CO2.

Da anlægget ligger inden for en OSD-udpegning er der jf. de statslige retningslinjer peget på en række tekniske løsninger, der kan afværge eller minimere en påvirkning.

I solenergianlægget løber der en frostvæske, der er tilsat antikorrosionsmidler. Ved udslip af større mængder frostvæske, kan der derfor være risiko for en grundvandsforurening.

Ved etablering af solvarmeanlægget etableres der følgende tekniske foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet:

Væsken transporteres i et lukket system i en frem- og retur-rørledning imellem solfangerfeltet og de enkelte paneler. Rørsystemet er udført som dobbeltrør med isolering mellem medierøret og kapperøret således, at der er to barrierer mod udslip fra rørene.

Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem- og retur-rørledninger.

Anlægget bestykkes med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparation på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank.

Det vurderes, at anlæggets tekniske indretning giver en høj sikkerhed mod udslip af væske samt et effektivt system, hvis uheldet er ude. Derudover kræver projektet kommunens tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelse af jord og grundvand. I en tilladelse vil der blive stillet vilkår, der både minimerer risikoen for udslip og sikrer passende afværgeforanstaltninger.

Udviklingsstrategi 2012

Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune udstikker de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen. Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende planlægning for et solenergianlæg:

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse
Holbæk Byråd ønsker gennem et fortsat arbejde med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden. Herunder har Byrådet bl.a. valgt at fokusere indsatsen på bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse ved, at:

  • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima og miljørigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.
  • Værne om kommunens natur og landskabsværdier herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.
  • Imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.Holbæk Kommune har i udviklingsstrategien lagt vægt på en bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse, og at Holbæk Kommune skal drives klima og miljøvenligt. Det vurderes, at lokalplanforslaget til fulde er i overensstemmelse med udviklingsstrategiens målsætninger ift. grøn energi.

Kommuneplan 2013-2025

Området er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013-25:

3.1.1 Regionale trafikforbindelser
Kommuneplanens retningslinje 3.1.1 fastlægger bl.a. en arealreservation langs jernbanen til sikring af anlæg af dobbeltspor Holbæk – Kalundborg. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, medmindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.
Det er vurderet, at planen ikke strider mod denne retningslinje, idet der i planen er sikret de fornødne arealer til både en evt. udbygning samt elektrificering af banestrækningen.

5.3.1 Kirkeomgivelser
Kommuneplanens retningslinje 5.3.1 fastlægger, at der på området bl.a. ikke må gennemføres tekniske anlæg, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken.

6.2.2 Skovrejsning
Kommuneplanens retningslinje 6.2.2 fastlægger, at der på en del af området ikke må rejses skov.

8.3.3 Varme og solenergi
Kommuneplanens retningslinje 8.3.3 fastlægger, at fritstående solenergianlæg skal tilpasses omgivelserne og effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Størstedelen af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-25 omfattet af bestemmelserne for rammeområde 11.E01, der fastlægger områdets anvendelse til erhverv. En mindre del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-25 omfattet af bestemmelserne for rammeområde 11.J01, der fastlægger områdets anvendelse til jernbaneareal og centerformål.

Det vurderes, at lokalplanen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområderne 11.E01 og 11.J01, hvad angår den planlagte anvendelse samt den maksimale byggehøjde. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 18. Kommuneplantillæg nr. 18 udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg i form af solenergianlæg, varmeværk og lign. Yderligere muliggør kommuneplantillæg nr. 18 opførelse af akkumuleringstank, skorstene mv. med en højde på op til 22 m.

Helhedsplanen for Jyderup

Helhedsplanen for Jyderup beskriver hvordan Jyderup skal udvikle sig og hvilke indsatser der skal prioriteres. I planen er der skitseret hvorledes den nye trafikale infrastruktur kan udformes, hvilket i udviklingsskitsen er vist med en forbindelse fra Søbækparken/Drivsaarvej og til Cementvej. Denne forbindelse er et alternativ til den vejreservation som vejdirektoratet har for en vej mellem Lynggårdsvej og Bødkervej.

Såfremt vejforbindelsen fra udviklingsskitsen realiseres i stedet for vejdirektoratets linjeføring, kan der eventuelt ske en udvidelse af solfangeranlægget. Dette er dog ikke aktuelt idet vejreservationen er fastholdt og dermed afgrænser lokalplanområdet mod syd.

Landskabsplan

Holbæk Kommune har udarbejdet en Landskabsplan, som en del af Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Området er beliggende i den nordlige del af område 20 ”Holmstrup” i Landskabsplan for Holbæk Kommune. Landskabsplanen beskriver det samlede område som et dramatisk landskab, der er domineret af skov og plantager. Landskabsplanen fastlægger, at området skal fastholdes som et stort sammenhængende skovområde.

På den baggrund anbefaler Landskabsplanen, at der ikke bør ske yderligere byudvikling af Jyderup by mod syd. Tilsvarende bør arealerne mellem Slagelsevej og Skarresø fastholdes som grønne områder. Der skal gives bedre mulighed for at opleve landskabet.

Det vurderes, at lokalplan og kommuneplantillæg nr. 18 er i overensstemmelse med Landsskabsplanen, da etablering af et solenergianlæg i tilknytning til Jyderup by vurderes ikke at påvirke områdets særlige landskabellige forhold. Derudover udvider kommuneplantillægget ikke Jyderup by mod syd.


Område 20 Holmstrup.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 11.15 erstatter del af lokalplan nr. 50-34 for et område ved Rådbjergvej i Jyderup og del af en byplanvedtægt, partiel byplan nr. 5 for en del af Jyderup by.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil påvirke planlægningen i nabokommuner. Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra kommunegrænsen mod Kalundborg Kommune.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,5 km vest for området. Det er habitatområde H137 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å.
Det vurderes, at realisering af denne lokalplan ikke påvirker Natura 2000-området negativt. Det er der ud over vurderet, at der ikke er behov for at vurdere bilag IV arterne nærmere.

Trafikforhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Lynggårdsvej.
Der er i forbindelse med den planlagte forlængelse af Lynggårdsvej til Bødkervej udlagt en § 35 vejbyggelinje efter vejloven. Vejadgangen til lokalplanområdet vil gå gennem denne reservation således, at der bliver vejadgang til Lynggårdsvej eller til den projekterede vej, såfremt denne realiseres.
Adgangsvejen til lokalplanområdet går ca. 10 meter ind i den vejbyggeline, som er udlagt på hele matr. nr. 3v. Udlægget af adgangsvejen hindrer ikke at den projekterede vej kan realiseres.

Vejdirektoratet er påtaleberettiget på § 35 vejbyggelinjen inden for planområdet. Vejbyggelinjen fremgår af lokalplanens kortbilag 5.