Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Ressourcer og miljø

Lokalplanforslaget muliggør solenergianlæg. Dette vurderes positivt, da solenergianlægget producerer grøn energi.

Natur

Området er omkranset af store erhvervsbygninger mod nord og vest og mindre erhvervsbygninger mod øst Det eksisterende beplantningsbælte langs den sydlige side af jernbanen danner en naturlig afskærmning af erhvervsområdet og den nordlige del af byen. Lokalplanforslaget sikrer, at der etableres et afskærmende beplantningsbælte på 5 m nord, syd og øst om solenergianlægget, mens der vest for anlægget etableres et 2 m bredt beplantningsbælte.

Der er kortlagt en beskyttet sø i form af et regnvandsbassin sydøst for planområdet. Anlægget vil ikke påvirke dette område. Endvidere omfatter området landbrugsjord i drift, hvor der ikke er kortlagt værdifulde planter eller dyr.

Sundhed og trivsel

Planforslaget medfører ingen sundhedsrisiko for befolkningen. Planen muliggør etablering af anlæg, der producerer grøn energi og som bidrager til at reducere udledningen af CO2.