Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Solenergianlægget, som er producent af varme, er undtaget tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Jyderup Stationsby Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra førnævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er omfattet af Spildevandsplan 2010-2018 for Holbæk Kommune. Området er udlagt som planlagt separatkloakeret.

Der er en række eksisterende regnvandsledninger inden for området. Holbæk Kommune anbefaler, at bygherre tager kontakt til de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning. De ledninger, der går gennem planområdet, ses af kortbilag 2. Drænledningen fra baneterrænet vurderes ikke at være i konflikt med områdets anvendelse. Regnvandsledningen i den sydlige del af området vil sandsynligvis blive omlagt i forbindelse med det kommende vejprojekt.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.