Servitutter

Tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med planen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Der er tinglyst en række servitutter, herunder især rådighedsservitutter for forskellige ledninger i området. Desuden er der tinglyst en vejbyggelinje i den sydlige del af planområdet. Lokalplanforslaget tager højde for servitutten igennem bestemmelser om beplantningsbælter og placering af solfangeranlægget. Det er vurderet, at ingen af de øvrige, undersøgte servitutter skal have indflydelse på indholdet i lokalplanforslaget.

Holbæk Kommune tager ikke ansvar for placering af de ledninger der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2, der kan ses under fanen "bilag - kortbilag", eller for ikke kortlagte ledningsanlæg. Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.