Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Fredskov

En mindre del af lokalplanområdet er fredskov, som udlægges til beplantningsbælte. Ændringer i fredskoven kræver tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til skovloven.
Lokalplanen udlægger området, der er fredskov, til beplantningsbælte. Fredskoven fremgår af kortbilag 2.

Dyrehold

Dyrehold som får i byzone kræver en tilladelse fra Holbæk Kommune. Såfremt der skal gå mere end 10 moderfår på området betragtes dette som erhvervsmæssigt dyrehold.

Miljøbeskyttelse

Etableringen af solfangeranlægget, med ledningsanlæg og tanke kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

§ 35 vejbyggelinje

Der skal søges dispensation hos Vejdirektoratet ved etablering af overkørsel inden for § 35 vejbyggelinje. Dette er relevant for at skabe adgang til planområdet. Der skal herudover søges om dispensation fra vejlovens § 40 stk. 2 såfremt man ønsker at etablere anlæg af blivende karakter inden for det byggelinjepålagte areal. § 35 vejbyggelinjen fremgår af lokalplanens kortbilag 5.