I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at udlægge området til offentlige formål i form af idræts- og sundhedsområde samt kulturelle formål og parkområde.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter del af matr. nr. 1a, Ladegården, Holbæk Jorder, samt alle parceller, der efter planens endelige vedtagelse udstykkes i området.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil med lokalplanens vedtagelse blive overført til byzone.

Det samlede lokalplanområde må kun anvendes til:

  • Idræts- og parkområde med idrætsrelaterede funktioner såsom atletikbaner, cykelbaner (eks. mountainbike), løbebaner, aktivitetsområder og mindre servicebygninger, såsom toilet- og omklædningsfaciliteter, teknisk forsyning (transformatorer, pumpestation), depoter, cykelværksted m.m.
  • Kulturelle formål i tilknytning til idræts- og parkområdet, såsom udstilling af kunst og opstilling af faciliteter for midlertidige arrangementer.
  • Sundhedsrelaterede formål i tilknytning til idræts- og parkområdet, såsom hytter og mindre bygninger i tilknytning til de enkelte funktioner.
  • Grønt område med mulighed for placering af anlæg for lokal afledning af regnvand, regnvandsbassin m.v.

4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes som én eller flere storparceller i overensstemmelse med den overordnede disponering. Lokalplanområdet kan sammenlægges matrikulært med matrikel nr. 1ua, Ladegården, Holbæk Jorder.

4.2 Veje kan udstykkes særskilt.

4.3 Indenfor lokalplanområdet kan udstykkes matrikler op til 150 m2 til tekniske anlæg såsom pumpebrønde til spildevand, vandboringer eller lignede

5.1  Inden for lokalplanområdet må bebyggelse kun opføres med en maksimal højde på 8,5 m.

5.2 Bebyggelse må kun etableres inden for byggefelter, som vist på kortbilag 5.

5.3  Inden for lokalplanområdet må der opføres maksimalt 1500 m2 bebyggelse til service for atletik, løb og cykling samt til sportslader og hytter. Bygninger skal placeres inden for byggefelter, som vist på kortbilag 5.

5.4 Udover de 1500 m2 bebyggelse må der opføres bebyggelse til tribuneanlæg, som skal placeres indenfor byggefelter, som vist på kortbilag 5.

6.1 Ventilationsanlæg, afkast og lignende tekniske installationer på bebyggelse må ikke være synlige på tage.

6.2 Der må ikke anvendes reflekterende facade- og tagmaterialer med et glanstal højere end 30. Undtaget herfra er vinduespartier, solceller og lignende.

6.3 Solfangere, solceller og lignende energibesparende elementer skal indbygges og være en del af bygningens arkitektur, i såvel tagflader som facader.

6.4 Facader kan males, udsmykkes og belyses i farver for at opnå en særlig kunstnerisk eller arkitektonisk effekt.

Vejadgang
7.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Omfartsvejen via Sports Allé og Skagerakvej, som vist på kortbilag 8.
7.2 Servicevej skal udlægges med en placering som vist på kortbilag 8. Vejen skal udlægges i en bredde på minimum 8,5 m. og anlægges med kørebane på minimum 5,5 m. Vejen skal udføres med fast belægning i form af asfalt, beton, belægningssten eller lignende fast materiale.

Stier
7.3 Stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 6.
7.4 Der kan etableres stitilslutninger til naboarealer som vist på kortbilag 6.
7.5 Stierne skal udlægges i en bredde på minimum 4 m. og anlægges i en bredde på minimum 2 m. med belægning i asfalt, beton, belægningssten, slotsgrus eller lignende fast belægning, jf. kortbilag 6.
7.6 På de på kortbilag 6 med grønt markerede områder må der etableres naturtrapper, som kan fungere som passage/overgange til området syd for lokalplanområdet.
7.7 Hvor stier etableres henover vej, skal stien markeres i belægningen f.eks. ved belægningsskifte, højdeforskelle, beplantning eller lignende.

7.8  Hvor idrætsaktiviteter, plads- og stiforløb eller anden aktivitet kræver det, kan der etableres anden overflade end den §8.3 – §8.5 beskrevne.
7.9 I umiddelbar forbindelse med stier, må der etableres opholdsarealer (hybridzoner). Disse opholdsarealer må anlægges i grus, græs, beton, asfalt eller med faldunderlag som f.eks. gummibelægning, flis eller sand. Jf. kortbilag 6.
Parkering
7.9 Parkering henvises til Sportsbyens store parkeringsområde.
7.10 Cykelparkering må anlægges inden for hele lokalplanområdet.

8.1 Der må skiltes for hver funktion ved opsætning af et skilt på facaden, bemaling direkte på facaden eller løse bogstaver med en maksimal højde på 3,5 m. Derudover kan der opsættes et mindre antal oplysningsskilte på facader.

Alle skilte på facader skal udformes, så de tilpasses bygningens arkitektur og respekterer facadens opdeling med døre, vinduer, materialer og farvesætning.

8.2 Der kan ved indgange til idræts- og parkområdet opsættes et skilt pr. indgang. Der må desuden opsættes et mindre antal henvisningsskilte, som skal være ens i det grafiske udtryk inden for lokalplanområdet. Skiltene må højst være 3 m. over terræn.

8.3 I forbindelse med idrætsanlæg, kan der opsættes bandereklamer rundt om selve banen. Reklamerne skal henvende sig mod banen og må maksimalt være 1 m. over terræn.

8.4 Der kan ved idrætscenteret, udover skiltning med stedets navn, tillades skilte, hvor der reklameres med forestillinger, arrangementer og lignende. Skiltene skal placeres på bygningens facade og skal tilpasses bygningens arkitektur.

8.5 Belyste skilte må ikke blænde, pulsere eller blinke.

8.6 Der må ikke opsættes flagstænger til reklameflag.

Beplantning
9.1 Beplantning må kun ske i form af primært opstammede løvfældende træer eller nåletræer og som solitære træer eller i grupper. Beplantning kan tillige ske som mindre læhegn. Beplantningen må kun etableres således at det understøtter den givne funktion, der knytter sig til stedet, herunder parken som helhed.

Stendiger
9.2 Stendiger vist på kortbilag 2 og 5 er bevaringsværdige og må ikke fjernes eller ændres. Dog må der foretages gennembrud for at sikre vej- og stiadgange til lokalplanområdet.

Hegn
9.3 Hegn skal fremstå som levende hegn. Hvor etablering af faste hegn er nødvendigt skal disse udformes så de fremstår mindst muligt synlige og ved beplantning gives et grønt præg.

Regnvand
9.4 Al regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Der kan etableres anlæg til forsinkelse og tilbageholdelse af regnvand f.eks. regnvandsbede, opsamling til vanding af baner, etablering af arealer til vådområde, herunder mulighed for opstuvningsbassiner i forhold til regnvand og eventuelle oversvømmelser.

Terrænregulering
9.5 Inden for lokalplanens område må der kun ske terrænregulering +/- 1 m. i forhold til eksisterende terræn. Terrænregulering ud over +/- 1 m. må kun ske såfremt principperne vist på kortbilag 9 overholdes, herunder:

  • terrænregulering for idrætsbaner: ved anlæg af idrætsbaner må der terrænreguleres, således at op til 2 baner i deres fulde udstrækning er i samme niveau og maksimalt op til koten angivet på kortbilag 9.
  • terrænregulering for udsigtshøje: der ved etablering af udsigtshøje og andre aktivitets-landskabsbearbejdninger må terrænreguleres maksimalt op til koten angivet på kortbilag 9.
  • terrænregulering for søer: ved etablering af søer og vandløb må der terrænreguleres for at opnå tilstrækkeligt volumen til lokal håndtering af regnvand. Der kan, mellem områder der terrænreguleres til idrætsbaner, udsigtshøje eller søer, terrænreguleres for at opnå et jævnt faldende terræn.

9.6 Omkring bebyggelse må der terrænreguleres for at sikre niveaufri adgang i overensstemmelse med byggelovgivningens regler.

9.7 Terrænregulering må ikke foretages nærmere end 2 m. fra skel.

9.8 Støttemure må maksimalt etableres med en højde på 1 m.

Affaldshåndtering og oplag
9.9 Affald må kun placeres inden for varegård eller i konstruktion.

9.10 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag. Oplag skal ske i bygninger eller dertil indrettede lukkede gårdrum.

10.1 Inden for lokalplanens område må der ikke etableres belysning af veje, stier, park og idrætsarealer udover, hvad der er angivet i §11.2.

10.2 I området LYS2, som vist på kortbilag 7, må belysning etableres med en maksimal mastehøjde på 15 m. til banebelysning, og således at belysningen er rettet mod banearealerne og ikke overskrider det anlæg, hvorpå banerne er etableret, med mere end 3 m. Belysningen må ikke overstige 500 lux.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygninger eller på anden måde være en del af bygningernes arkitektur.

11.2 Transformerstationer og lignende skal indpasses i området og afskærmes med beplantning.

11.3 Forsyningsledninger skal føres i jorden.

12.1 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv vandforsyning samt de fælles, private og offentlige anlæg for spildevand.

13.1 Såfremt der udstykkes grunde, skal der oprettes en grundejerforening med henblik på drift og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringsarealer og beplantningsbælter.

13.2 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

13.3 Ejendomme omfattet af lokalplanen har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

13.4 Byrådet kan træffe beslutning om, at de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan, skal være medlem af en grundejerforening, der varetager fælles interesser for hele fritidsområdet. Medlemsskabet kan enten blive direkte eller indirekte gennem den ovenf