Statslig og regional planlægning

Planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) vurderes ikke at være i strid med statslige eller regionale interesser.

Kommuneplan 2013-2025

Området er omfattet af kommuneplanramme 2.R01. Området er udlagt til rekreative formål herunder friluftsaktiviteter og lignende, samt jordbrugsformål i tilknytning hertil og undervisningsformål (naturskole, skov og dyrehave).

Området bliver med kommuneplantillæg 32 en del af kommuneplanramme 2.F05. Dette område er udlagt til offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål. I relation til disse formål sikrer anvendelsesbestemmelserne mulighed for erhverv, herunder hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt butiksformål såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende til brug for kunder, der i øvrigt benytter anlægget.

Landskabsplan for Holbæk Kommune

Ifølge landskabsplanen for Holbæk Kommune er planområdet en del af et område, som formidler overgangen mellem by og land og danner en grøn forbindelse mellem Holbæk by og det åbne land syd for motorvejen. Planområdets grønne kiler og diger er derfor vigtige at sikre og udbygge.

Helhedsplan for Holbæk by

Holbæk by har fire overordnede landskabskiler, som strækker sig fra det åbne land ind til bykernen og fjorden. To landskabskiler løber fra syd til centrum. Den ene ved Ladegården og Knudskoven og den anden er landskabskilen, som omfatter Holbæk Fælled. I øst er Dragerup Skov og i vest Fjordstien. Tværgående stiforbindelser kobler de fire landskabskiler sammen.

Målsætningen er at fastholde, understøtte og integrere denne grønne struktur i forhold til boligområder og rekreativ anvendelse. Nye idræts- og rekreative funktioner skal placeres i tilknytning til de fire overordnede landskabskiler og forbindes med de overordnede stiforbindelser for at sørge for god tilgængelighed og for at øge brugen af byens grønne naturområder.

Helhedsplanen fastslår, at det med opførslen af Holbæk Sportsby er vigtigt at prioritere udbygning af eksisterende stiforbindelser mellem kilerne samt ind til byen. Helhedsplanen foreslår, at der skabes et sammenhængende stiforløb og parkbånd gennem de to sydliggående kiler med særlig visuel profil. Gerne med forskellig karakter for de to kiler og med aktivitetspunkter langs en cykel- og gangsti.

Eksisterende lokalplaner

Eksisterende lokalplan

Området er i dag omfattet af et større lokalplanområde omfattet af lokalplan 32. Anvendelsen i lokalplan 32 er fastlagt til offentligt formål, rekreativt område, herunder spejderstadion og naturskole, golf og ridning.

Lokalplan 32 aflyses ved endelig vedtagelse af indeværende lokalplan for lokalplanens område.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Der er ikke forhold i planen, der vurderes at have betydning for nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Området er omfattet af kystnærhedszone. Planområdet har en afstand til Holbæk Fjord på 1,8 – 2,5 km, og der er eksisterende bymæssig bebyggelse, skov og infrastruktur mellem kysten og lokalplanområdet. På grund af afstanden til kysten, samt den mellemliggende by, opfattes området ikke som en del af kystlandskabet. Den nye bebyggelse, som muliggøres med lokalplanen, vil have en maksimal højde på 8,5 m.

Det vurderes på denne baggrund, at det muliggjorte byggeri kun i meget begrænset omfang vil øve indvirkning på kystlandskabet. Undtaget herfra er mulig opsætning af høje lysmaster.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Der er ikke mulighed for at etablere butikker indenfor lokalplanområdet.

Diverse udpegninger

I lokalplanområdet findes bindinger i form af skovbyggelinje, sø og beskyttede sten- og jorddiger. Bindingerne fremgår af bindingskort.

Skovbeskyttelseslinje

En del af området er omfattet af en skovbeskyttelseslinje. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov. Skovbeskyttelseslinjen søges ophævet for lokalplanens område ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Naturbeskyttelsesområder

Planområdet indeholder en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, stk. 3.

Bevaringsforhold og Museumsloven

Omgivende diger er omfattet af Museumslovens § 29a, hvoraf det fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. Se lovens § 29 j, stk. 2.

I forbindelse med sagsbehandlingen af et konkret projekt, skal der søges dispensation til gennembrud af dige til stiforbindelser samt servicevej mv. Dispensationen skal søges hos Holbæk Kommune

Drikkevandsinteresser

Planområdet er i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen vandværksboringer i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet og planens anvendelsesmuligheder – atletikstadion med tilhørende servicefaciliteter (klubhus mv.) – vurderes på dette kendskabsniveau ikke at medføre grundvandstruende aktiviteter.

Trafikforhold

Området trafikbetjenes fra Omfartsvejen for hård trafik og fra Skagerakvej for blød trafik.

Offentlig service

Området ligger 2,5 km. fra Holbæk station, og Bus 501A holder ved Skarerakvej ca. 1 km. fra lokalplanområdet. Bus 502 og 588 holder ved Stenhusvej ca. 800 meter fra lokalplanområdet. Det skal undersøges om der kan etableres en busforbindelse gennem området med direkte stop ved Holbæk Sportsby.

I Holbæk er der inden for 2-3 km. placeret en lang række uddannelsesinstitutioner. Det omfatter bl.a. University College Sjælland med ti videregående mellemlange uddannelser, EUC Nordvestsjælland med Slotshaven Gymnasium og Sosu Sjælland Holbæk – Uddannelser: Grundforløbet, Social- og sundhedshjælper, Social og sundhedsassistent og Pædagogisk Assistent. Alle har et stort antal studerende, der må forventes at få gavn af sportsbyen. Derudover er der gymnasier og andre ungdomsuddannelser, folkeskoler og dagtilbud i området, som på samme måde får gavn af sportsbyen f.eks. Sofielundsskolen, Holbæk Lilleskole, Isefjordskolen, Fjordskolen, Slotshaven Gymnasium og Tjørnegården fritidshjem, samt børneinstitutionerne, såsom Fjordbakken og Stormøllens Børnehave.