Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Inden der kan igangsættes byggearbejder i området skal der, afhængig af det konkrete bygge- og anlægsprojekt, indhentes tilladelse eller dispensation fra:

Skovbeskyttelseslinje
En del af området er omfattet af en skovbeskyttelseslinje. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov. Skovbeskyttelseslinjen forventes ophævet for lokalplanens område ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Naturbeskyttelsesområder
Planområdet indeholder en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, stk. 3.

Bevaringsforhold og Museumsloven
Omgivende diger er omfattet af Museumslovens § 29a, hvoraf det fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. Se lovens § 29 j, stk. 2. I forbindelse med sagsbehandlingen af et konkret projekt, skal der søges dispensation til gennembrud af dige til stiforbindelser, servicevej mv. Dispensationen skal søges hos Holbæk Kommune.

VVM-screening
Realiseringen af projektet kræver, at der skal træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 (VVM-screening). VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Det er en procedure, VVM-myndigheden (kommunen) skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der kan have en væsentlig virkning på miljøet.

Da atletikstadionet i lokalplansforslaget skal ligge på et nyt inddraget område til Holbæk Sportsby er forholdene på det nye område ikke blevet medtaget i den tidligere afgørelse om ikke-VVM pligt, og der er derfor tale om en ændring af det første projekt. Holbæk Kommune skal derfor træffe afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21, da der er tale om ændring eller udvidelse af et projekt i Miljøvurderingslovens bilag 2.