Baggrund

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for, at udvikle området til erhvervsformål for små og mellemstore virksomheder.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 8,6 ha til erhvervsbyggeri. Arealet er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål.

Lokalplanen skal sikre, at erhvervsbyggeriet udformes under mest mulig hensyntagen til omgivelserne, at udstykningsplanen sikrer en høj grad af fleksibilitet i forhold til kommende virksomheders ønsker, samt at området får sin egen arkitektoniske identitet.